احیای

احیای

احیای

تعبیر خواب حضرت یوسف (ع)

دان که خواب را اول باید وقتش معلوم شود که چندم ماه دیده شده است :

خواب اول ماه : راست و درست است
خواب دوم و سوم ماه :خوب و صحیح است
خواب چهارم و پنجم ماه :بعد از یکسال اثرش ظاهر می شود و باید صبر کرد
خواب ششم ،هفتم و هشتم و نهم ماه :بسیار خوب و نیک است
خواب دهم ،یازدهم و دوازدهم ماه:بسیار خوب و نیک است
خواب سیزدهم و چهاردهم ماه : نه خوب است نه بد است بلکه میانه است
خواب پانزدهم ماه :درست و زود اثر است
خواب شانزدهم و هفدهم ،هیجدهم و نوزدهم ماه :بسیار درست و خوب و زود اثر است
خواب بیستم و بیست و یکم ماه :صحیح نیست و باطل می باشد
خواب بیست و دوم ماه:صحیح و درست است و زود اثر می باشد
خواب بیست و سوم، بیست وچهارم ماه ، بیست و پنجم ماه و بیست وششم ماه : بد میباشد و تعبیر و اثر ندارد
خواب بیست و هفتم و بیست وهشتم ماه :از آن خواب محروم و مأ یوس خواهد ماند
خواب بیست و نهم و سی ام ماه :درست و خوب است
پیامبران (ع) انبیاء ، اولیا و بزرگان و ... :

هر گاه انبیاء،اولیاءو پیغمبران را در خواب بیند مومن ،زاهد ،بزرگ،سرور و منعم میگردد.

Devamını oku

تعبير خواب  قابلمه

تعبير خواب

قابلمه
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

رویا چیست, و آرزو به چه معناست ؟

یران رویا واقعیتی هست برای آینده ،که انسان برای خودش درست میکند و برای رسیدن به آن تلاش میکند، آرزو چيزي است براي به دست آوردن و امید به آینده داشتن!

اگر می‌توانید رؤیایی داشته باشید، پس می‌توانید انجامش دهید. به یاد داشته باشید که همه‌چیز با یک رؤیا آغاز شده است.

برای این‌که بیشترین بهره را از زندگی‌تان ببرید، یک فاکتور کلیدی که باید به یاد داشته باشید، اندازه رؤیاهای‌تان است. اگر رؤیاهای‌تان کوچک‌اند، از بسیاری از چیزها در زندگی محروم و بی‌بهره خواهید ماند. شما محروم خواهید ماند، نه به این دلیل که آن‌ها دست‌نیافتنی‌اند، بلکه به این خاطر که محدود ساختن عقایدتان شما را از دستیابی به آن‌ها محروم ساخته‌اند.

به همین دلیل است که من باور دارم، باید یاد بگیریم چگونه رؤیاهای بزرگ داشته باشیم. زندگی شما ارزشمندتر از آن است که آن را صرف آرزوهای کوچک کنید. رؤیاهای بزرگ داشته باشید تا بتوانید از پتانسیل‌تان بیشترین بهره را ببرید.

Devamını oku

تعبير خواب  گلو

تعبير خواب

گلو
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
ديدن گلو درخواب، دليل بر خرج و دخل بود و هر زيادت و نقصان كه درگلو بيند. دليل بر خرج و دخل است.
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
ديدن گلو درخواب، دليل بر امانت است و گذاردن وام. اگر بيند كه گلويش از آفت ها سالم بود، دليل كه امانت نگهدارد و وام بگذارد، اگر بيند كه رنجي در گلوي پديد آمد، تاويلش به خلاف اين است. اگر در خواب گلوي خود را فراخ بيند، دليل كه روزي بر وي فراخ شود. اگر تنگ بيند، دليل كه امانت نگهدارد.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

تعبير خواب  لامپ

تعبير خواب

لامپ
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

تعبير خواب  نمد

تعبير خواب

نمد
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
نمد را چون از پشم مي بافند و پشم در خواب هاي ما نعمت و برکت است نمد نيز ديدنش در خواب نيکو است و معبران نمد را به مال حلال تعبير کرده اند. اگر ببينيد لباسي از نمد داريد با زني ثروتمند ازدواج خواهيد کرد و اگر کفشي از نمد داشته باشيد، به سفري مي رويد که سود زيادي از اين سفر عايدتان مي گردد. اگر ببينيد فرشي از نمد داريد، به قناعت و شرافت زندگي خواهيد کرد و نزد مردم احترام زياد خواهيد يافت. اگر در خواب ببينيد نمدي داريد که سوخته، به مال شما تجاوز مي شود و اگر ببينيد نمدي را خودتان مي سوزانيد مال خويش را هدر مي دهيد.

Devamını oku

تعبير خواب  یوز

تعبير خواب

یوز
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
يوز، حيواني است دردنده و گوشت خوار از خانواده پلنگ که پوشش منقش ندارد و خال خال نيست. اين حيوان در خواب به دشن تعبير مي شود و دشمني است فرومايه که انسان را غافلگير مي کند و آسيب وارد مي آورد. اگر در خواب ببينيد يوزي رام شما شده يا از ظرفي که غذا مي خوريد آن حيوان نيز مي خورد بر دشمن غلبه يافته و ايمن مي شويد. اگر ببينيد يوز در خواب به شما حمله کرد از جانب دشمن آسيب مي بينيد و اگر شما يوز رانديد، دشمن را از خود مي رانيد. نگاه کردن در چشم يوز خوب نيست.

Devamını oku

تعبیر خواب آتش سوزی

تعبیر خواب آتش سوزی


تعبير خواب آتش سوزی
اگر خواب ببینید جایی آتش گرفته اما در آتش سوزی کسی جان خود را از دست نداده است ، نشانة آن است که با وقوع حادثهای شادمانی و نشاط خاطر شما فراهم خواهد شد.

Devamını oku

تعبیر خواب بار سنگین

تعبیر خواب بار سنگین


تعبير خواب بار سنگین درکتاب سرزمین رویاه
زیر یک بار سنگین کمرتان خم شده: محتاج دیگران خواهید شد.
اشخاص دیگر بار سنگین حمل می کنند: خوشبختی
بچه ها بار سنگین حمل می کنند: پیشرفت و امتیاز
دوستان بار سنگین حمل می کنند: پول شما بیشتر خواهد شد.

Devamını oku

تعبیر خواب الهام شدن

تعبیر خواب


تعبير خواب الهام شدن به روايت معبران
آنلی بیتون می گوید:
اگر در خواب احساس کنید چیزى خوشایند به شما الهام مى شود، بیانگر پیروزى در مقابل مشکلات زندگى است.

Devamını oku

تعبیر خواب بازار

تعبیر خواب بازار


تعبير خواب بازار به روايت لوک اویتنهاو
بازار: سعی کنید سطح معلومات خود را بالا ببرید
تعبير خواب بازار به روايت آنلی بیتون
۱ـ اگر خواب ببینید در بازار هستید، علامت آن است که در تمامی امور زندگی توفیق خواهید یافت.
۲ـ دیدن بازاری متروک در خواب، علامت آن است که پریشان و افسرده خواهید شد.
۳ـ دیدن سبزیجات گندیده یا فاسد در بازار، نشانه آن است که در حرفة خود زیان خواهید دید.
۴ـ اگر دختری خواب ببیند، نشانه آن است که تغییراتی مساعد در زندگیش اتفاق خواهد افتاد.
تعبير خواب بازار به روايت لیلا برای
اگر خواب ببینید که از بازار خرید مى کنید، بیانگر داشتن روابط نادرست است.
اگر خواب ببینید که در بازار چیزى مى فروشید، بیانگر تغییر شغل است.
اگر در خواب خود را در بازار مکاره ببینید، بیانگر بدشانسى و ناراحتى است.

Devamını oku

آجر

آجر
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني


آجر عامل استحکام خانه و مسکن است و در خواب نيز عواملي که مي توانند موجب تقويب مباني حيات يا فکر باشند به شکل آجر مجسم مي شوند و شکل مي گيرند. داشتن آجرهاي زياد نشان آن است که به کار و شغل و زندگي خود اعم از خانوادگي و اجتماعي و شغلي دلگرم و اميدوار مي شويد. داشتن آجرهايي به دو رنگ سفيد و سرخ گوياي آن است که در کار خويش تلون و تشتت داريد اما اين ترديد به پيروزي مي انجامد. آجر روي هم چيدن نيکو است. اگر ديگري آجر مي چيند و شما احساس مي کنيد که او براي شما کار مي کند از جانب شخصي که تدبير و قدرت دارد تقويت مي شويد. اگر شما براي ديگري آجر حمل مي کنيد يا روي هم مي چينيد از جانب شما ديگري تقويت مي شود. مشاهده آجر شکسته در خواب سستي در کار است. اگر خودتان آجرهايي را که داريد مي شکنيد به ويراني کار خويش اقدام مي کنيد. روي هم رفته ديدن آجر در خواب بد نيست مگر اين که به صورت آوار روي سر شما بريزد که در چنين حالتي بهتر است در جريان روزهاي آينده از برخوردهاي تند با ديگران دوري بجوييد.

Devamını oku

دوچرخه

دوچرخه
مجموعه: تعبير خواب


تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

تعبیر خواب تاکستان

تعبیر خواب تاکستان


تعبير خواب تاکستان به روايت آنلی بیتون
دیدن درخت مو در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختی است.
دیدن باغ انگور در خواب، نشانه‏ی موفقیت در انجام کارها است.
اگر در خواب تاکستانی دیدید که به آن رسیدگی نشده، یعنی به یکی از اهداف خود نمی‏رسید.

Devamını oku

آبشار

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku
Top