احیای

احیای

احیای

تعبیر خواب تورلباس

تعبیر خواب تورلباس


تعبير خواب تورلباس به روايت آنلی بیتون
۱ـ دیدن تور لباس عروس در خواب ، نشانه آن است که در زندگی خود تغییر و تحولی ایجاد خواهید کرد که باعث شادمانی اعضای خانواده شما خواهد شد .
۲ـ اگر دختری خواب ببیند تور لباس عروسی را بر صورت خود انداخته است ، نشانه آن است که به کاری مشغول خواهد شد که برایش منفعتی فراوان به همراه می آورد .
اما اگر خواب ببیند تور لباس عروسی از روی صورتش کنار می رود یا بر زمین می افتد ، نشانه آن است که متحمل رنج و اندوه خواهد گشت .

Devamını oku

تعبیر خواب انتقام

تعبیر خواب


تعبير خواب انتقام به روايت آنلی بیتون
آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب انتقام می گوید:
1ـ اگر خواب ببینید از كسی انتقام می گیرید، نشانه آن است كه اراده ای ضعیف دارید، اگر نتوانید اراده خود را تقویت كنید دوستان شما را ترک خواهند كرد.
2ـ اگر خواب ببینید دیگران از شما انتقام می گیرند، علامت آن است كه باید بیشتر مراقب دشمنان خود باشید.

Devamını oku

تعبیر خواب تندباد

تعبیر خواب تندباد


تعبير خواب تندباد به روايت آنلی بیتون
۱ـ شنیدن زوزه تندباد در خواب ، نشانه آن است که برای جبران شکستی که در زندگی خورده اید ، به کارهایی نادرست خواهید زد.
۲ـ اگر خواب ببینید خانه ای را تندباد ویران ساخته است و شما می کوشید کسی را از زیر الوارهایش نجات دهید ، علامت آن است که به مکانهایی دوردست سفر می کنید اما در زندگی شما از نظر مالی تغییر چشم گیری رخ نمی دهد .
۳ـ اگر خواب ببینید به بقایای خرابیهای آثار طوفان نگاه می کنید ، نشانه آن است که به خطری نزدیک می شوید اما با تغییر زندگی دیگران از آن خطر نیز بر طرف می شوید .
۴ـ اگر خواب ببینید تندباد کسانی را کشته است و کسانی را مجروج کرده است ، علامت آن است که افرادی شما را به دردسر می اندازند و شما را اندوهگین می سازند .
۵ـ اگر خواب ببینید تندباد فرومی نشیند ، علامت آن است که در زندگی به گرفتاریهای بزرگ دچار نخواهید شد .
۶ـ اگر خواب ببینید گرفتار تندباد شده اید ، علامت آن است که در حرفه خود زیانها خواهید دید و با مشکلات فراوانی روبرو خواهید شد .

Devamını oku

تعبیر خواب آخرین وداع

تعبیر خواب آخرین وداع


تعبير خواب آخرین وداع به روايت آنلي بيتون
آخرين وداع از شخص تازه از دست رفته در خواب، به معنى غم و غصه مى‏باشد.

Devamını oku

تعبير خواب  نخ

تعبير خواب

نخ
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
ريسمان در خواب بر چهار وجه است.
اول: سفر. دوم: كارمزد. سوم: عمر داز. چهارم: منفعت بسيار.
تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني
اگر زني بيند كه ريسمان از پشم يا از موي همي رشت، دليل كه او را از سفر غايبي بازآيد. اگر به وقت رشتن رسومان او گسسته شد، دليل كه غايبش در سفر بماند. اگر بيند ريسمان بسيار داشت، دليل است عمرش دراز بود و بر قدر درازي و كوتاهي ريسمان او را خير و منفعت رسد.

Devamını oku

دار

دار
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
برگ شرف است و آبرو و اخلاق و نحوه سلوک اجتماعي. برگ زينت درخت است و اخلاق خوب نيز زينت انسان. اگر ديديد درختي يا درختاني سرسبز و خرم داريد که برگ و بر فراوان دارند نزد مردم معزز و محترم خواهيد شد و به آبرومندي در جامعه شناخته مي شويد. اگر ديديد که در باغي برگ جمع مي کنيد نشان آنست که در تحصيل شرافت کوشش فراوان مي کنيد. جمع آوري برگ خشک تلاش بيهوده است. هم تلاش براي جمع مال هم کوشش در جهت تحصيل آبرو.

Devamını oku

تعبير خواب  نخل

تعبير خواب

نخل
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
خرما، محصول نخل که غالبا در جنوب کشور مي رويد، شيرين و مطبوع است. ديدن نخل در خواب به شرط اين که سرسبز و با طراوت باشد ثمر شيرين دارد و بايد منتظر پيش آمدهاي خوبي باشيد. ديدن نخل پژمرده و بي ثمر در خواب را بايد نشانه روزهاي سخت و ناگوار بدانيد که انشاء الله پيش نخواهد آمد.

Devamını oku

خزان

خزان
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

بازوبند

بازوبند
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
بازوبند زرين، اگر بيند كه در بازو داشت، دليل كه از برادران يا از كسي ديگر او را غم و كراهت رسد.اگر بازوبند سيمين داشت، دليل كه دختر خود را يا دختر خواهر خود را به شوهر دهد. اگر اين خواب را زني بيند، دليل كه او را مال و نعمت و آرايش بود. اگر بيند كه بازوبند سيمين يا اهنين داشت، دليل كه او را از برادر قوت وياري بود. اگر بيند كه بازوبند بشكست يا ضايع شد تاويلش به خلاف اين بود.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

تعبیر خواب اقیانوس

تعبیر خواب


تعبير خواب اقیانوس به روايت آنلی بیتون
آنلی بیتون درباره تعبیر خواب دیدن اقیانوس می گوید:
۱ـ دیدن اقیانوس آرام در خواب، برای ملوانان نشانه سفرهایی سود آور و دلپذیر است. برای تجار نشانه دادوستد هایی پر منفعت است ، برای جوانان نشانه وصال و یافتن همسری زیبا است.

۲ـ اگر در خواب اقیانوس را از فاصله ای دور ببینید و صدای تصادم امواج را با بدنه کشتی ها بشنوید، نشانه آن است که اوقاتی پر از تشنج درمحیط خانواده خواهید داشت.

۳ـ اگر خواب ببینید امواج کف آلود اقیانوس، ساحل را می لیسد، علامت آن است که زیر کانه از چنگ دشمنان خواهید گریخت.

۴ـ اگر خواب ببینید عمق اقیانوس آنقدر کم است که می توانید به راحتی در آن راه بروید ، علامت آن است که کسب موفقیت با سختی و اندوه آمیخته است.

۵ـ اگر با کشتی از اقیانوس آرام بگذرید، علامت آن است که در زندگی طعم سعادت و خوشبختی را خواهید چشید.

تعبير خواب اقیانوس در کتاب سرزمین رویاها
درباره تعبیر خواب اقیانوس در کتاب سرزمین رویاها آمده است:
خواب یک اقیانوس آرام: زندگی زناشوئی شما به شدت آشفته می شود.

Devamını oku

پینه دوز

پینه دوز
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
پينه دوز در خواب هاي ما به دو نوع ممکن است ديده شود. اول پينه دوز حشره اي است از قاب بالان که برعکس حشرات ديگر مفيد است و از آفات و شته درختان ميوه و گل تغذيه مي کند و حشره اي است مفيد و ديدنش در خواب تعبير دشمن ضعيف را ندارد. چنانچه اين حشره را در خواب ديديد روي سودي که مي رساند قياس خوب بکنيد و تعبير نيکو داشته باشيد. خدمتکار، يا کارمند يا حتي افراد ضعيف خانواده شما که نسبت به شما حسن نيت دارند ولي نمي توانند حسن نيت خود را نشان دهند و وفاداري خويش را ثابت کنند غالبا به صورت پينه دوز در خواب متجلي مي شوند. دوم پينه دوز کسي است که کفش هاي کهنه را تعمير و مرمت مي کند و واکس مي زند و ميخ مي کوبد. چنانچه در خواب ديديد که خودتان پينه دوزي مي کنيد بي ترديد خرابي هايي در کارهاي شما هست که خود بيشتر واقفيد و فرصتي پيش مي آيد که در آينده نه چندان دور به جبران بپردازيد. اگر ديديد که ديگري پينه دوزي مي کند و کفشي که در دست دارد متعلق به شماست کسي به ياري شما برخواهد خاست و کمکي به شما مي شود که نگراني هايتان را رفع مي کند.

Devamını oku

تعبير خواب  نعره

تعبير خواب

نعره
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
نعره کشيدن در خواب تعبير روشن و مشخصي ندارد و بيشتر به خاطر پرخوري و زود خوابيدن است. بسياري از اشخاص، به خاطر خوردن شام سنگين و نداشتن وقت کافي براي بيدار ماندن، با معده پر مي خوابند و خواب مي بينند که بختک روي آنها افتاده و به خاطر رهايي از بختک، نعره مي کشند و با وحشت از خواب مي پرند. اين نوع خواب ديدن را زياد جدي نگيريد.

Devamını oku

تعبير خواب  یخ

تعبير خواب

یخ
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
يخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل ديده شود. مثلا در زمستان ديدن يخ خوب نيست اما از جابر مراکشي نقل است که يخ در خواب گشادگي کارهاست. اگر در تابستان يخ فراوان ببينيد که جمع مي کنيد ، از غم و رنج رهايي خواهيد يافت. ممکن است فصلي که در خواب مي بينيد زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشيد. احساسي که در خواب داريد ملاک تعبير قرار مي گيرد نه فصلي که خواب ديده ايد. آب شدن يخ به معني حل شدن مشکلات هم مي تواند باشد.

Devamını oku

تعبير خواب  نرگس

تعبير خواب

نرگس
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
ديدن نرگس در خواب سه وجه است.
اول: مردي لطيف. دوم: فرزند. سوم: دوستي ثابت قدم.
تعبير خواب به روايت حضرت دانيال
ديدن نرگس به خواب، دليل بر مردي لطيف است. اگر زني بيند كه نرگس تازه داشت، دليل كه او را دختري آيد صاحب جمال. اگر شوهر ندارد شوهر كند. اگر درخواب بيند كه نرگس را از زمين بركند، دليل كه آن زن را طلاق دهد يا فرزندش بميرد. اگر زني بيند كه نرگس را شوهر داد. دليل كه از وي جدا شود.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

آتش

آتش
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
اگر در خواب ببيند که پارهاي آتش را مي خورد ، دليلش آن باشد که مال بتيمان مي خورد
اگر ببيند از دهانش آتش بيرون مي آيد ، از دروغ گفتن و افترا بستن ابائي ندارد
اگر ببيند هر گوشه و کناري را آتش سوزنده در بر گرفت ، بيننده ميان مردم و قدرتمند ترين مقام آنجا براي مثال پادشاه توان و سلطنت خواهد داشت
اگر ببيند آتشي را که در کنارش افروخته شده و او را گزندي نرساند خير و نيکي او را خواهد رسيد
اگر ببيند آتش بزرگي را که هيزمش شعله دار است ، در آن سرزمين جنگ و فتنه خواهد بود
اگر ببيند آتش به مردم ميزند ، قلبه بر دشمنان توسط مردم در کار خواهد بود
اگر ببيند آتشي اورا سوزاند که نور نداشت ، به بيماري سر درد دچار ميشود
اگر ببيند آتشي او را سوزاند که نور داشت ، يکي از خويشان و فرزندان و نزديکان او صاحب فرزندي خواهد شد که مردم ستايشش کنند و به اندازه بزرگي آن آتش مال و مقام بدست خواهد آورد
اگر در ميدان نبرد آتش ببيند ، دلالت بر بيماريهاي سخت چون آبله ، طاعون ، وبا ، سکته و ... خواهد داشت
اگر آتش را در ميدان نبرد با دود ببيند ، بيم از حاکمان در ميان باشد

Devamını oku
Top