احیای

احیای

احیای

دیوار

دیوار
مجموعه: تعبير خواب


تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
اگر بيند به دست خود ديوار بنا كرد، اگر ديوار از گل و خشت است، دليل است بر مال و دين امانت. اگر ديوار از گچ و آجر بيند، دليل بر خويشتن بيني و تباهي او كند، اگر آن ديوار از سنگ و آهك بيند، دليل كه به دنيا مغرور و فريفته شود و طالب راه آخرت نباشد.
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

Devamını oku

تعبیر خواب پرتاب کردن

تعبیر خواب پرتاب کردن


تعبير خواب پرتاب کردن به روايت اسماعیل بن اشعث
اگر بیند به طرفش سنگ پرت کرد بیم آن می رود بیم آن می رود به زنا و گناه متهم کنند
اگر بیند کسی شکر یا بادام یا قند به طرفش پرت کرد چنانچه آن شخص سرشناس باشد به خواب بین چیزی عطا می کند
واگربیند ناشناس شکر یا بادام یا قند پرت کرد جایزه و عطائی نصیب او می شود
اگر بیند خوردنی به سوی چهار پایان پرت کرد تعبیر آنست که مال خود را خرج جاهلان می کند

Devamını oku

تعبير خواب  هیزم

تعبير خواب

هیزم
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
ديدن هيزم در خواب جنگ و فتنه و غصه و غم است. هيزم يا هيمه را معبران نشان جنگ افروزي دانسته اند و شايد ريشه آن همان شعر سعدي باشد که سخن چين بدبخت هيزم کش است- ميان دو کس جنگ چون آتش است. به هر حال ، هيزم را فتنه و جنگ دانسته اند و چنانچه خود شما به جمع کردن هيزم ها مشغول باشيد ، شما جنگ افروزي و فتنه مي کنيد.

Devamını oku

زبان

زبان
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
اگر بيند كه زبانش بريده و ناقص گرديد، بي آن كه با كسي خصومت داشت، دليل است كه به وقت حجت زبانش شود. اگر بيند كه زبانش در طول يا درعرض زياد شد، دليل كه به وقت حجت، زبان او روان بود و بر خصم ظفر يابد.
تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی
اگر بيند كه او را دو زبان است، دليل است كه حق تعالي او را علم و دانش روزي كند. اگر بيند كه از دست خود زبان را ببريد تا سخن نگويد، دليل كه از باطل گوئي توبه كند و خاموشي اختيار كند. اگر بيند كه بر سخنش خطائي زشت رفت، دليل است سخني گويد كه رضاي خدا باشد. اگر بيند كسي زبان دردهان او نهاد، دليل كه او را قوتي و حجتي بود از كسي در سخن. اگر بيند كه زبان كسي مي مكيد، دليل كه از آنكس علم و دانش حاصل كند.
تعبير خواب به روايت حضرت دانيال

Devamını oku

تعبیر خواب آب بینی

تعبیر خواب آب بینی ( خلط)

تعبير خواب آب بینی (خلط) به روايت ابن سیرین
در خواب دیدن خلط بینی دلالت بر فرزند دارد. اگر ببیند خلط به لباس او افتاده است، صاحب پسری می شود و اگر دید خلط از بینی او به زمین افتاد صاحب دختری می شود. اگر ببیند که خلط روی زن خود انداخت، زنش آبستن می شود ولی فرزندش سقط می شود و اگر دید زنش خلط بر وی انداخت صاحب پسری می شود. اگر دید که خلط را در خانۀ همسایه انداخت، با زن همسایه به فساد مشغول می شود و اگر ببیند که خلط را روی بستر مردی انداخت با زن او خیانت و فساد می کند. اگر ببیند آب بینی خود را می خورد، مال خود را بر عائله خود می بخشد، اگر ببیند آب بینی زن خود را می خورد فرزند دار می شود، اگر ببیند آب بینی او تیره و سیاه است به فرزندش اندوه و مصیبت می رسد، اگر ببیند آب بینی او زرد است فرزندش بیمار می شود.
تعبير خواب آب بینی (خلط) به روايت دانیال (ع)
آب بینی بر فرزند دلالت دارد. اگر ببیند آب از بینی او می آید ، برایش فرزندی بوجود می آید و اگر ببیند از بینی او خلطی بیرون آمد نیز تعبیرش همین است.
تعبير خواب آب بینی (خلط) به روايت کرمانی

Devamını oku

تعبیر خواب برادر شوهر

تعبیر خواب برادر شوهر


تعبير خواب برادرشوهر درکتاب سرزمین رویاها
خواب برادرشوهر: نزدیکان شما می خواهند از بی خبری شما سوء استفاده کنند.
خواب ببینید که با برادر شوهرتان ازدواج می کنید: بیمار خواهید شد.
با برادر شوهرتان مغازله می کنید: علامت شکست برای مخالفان شما
شما برادر شوهرهای متعدد دارید: منفعت مالی

Devamını oku

چانه

چانه
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
چانه غرور و شخصيت و اعتبار و عزت شما است و چنان چه در خواب ببينيد چانه شما حالت طبيعي ندارد از اين بابت و در همين زمينه لطماتي به شما وارد مي آيد. چنان چه در خواب ببينيد که روي چانه شما ريش روئيده و در بيداري ريش نداشته باشيد بر عزت و حرمت شما افزوده مي شود. اگر در خواب ببينيد که چانه شما بزرگ شده نزد دوستان و خانواده بي حرمت و فاقد اعتبار خواهيد شد و اگر زياد کوچک و حقير باشد همين تعبير را دارد و زيان مالي مي بينيد. اگر در خواب ببينيد که چانه اي متناسب داريد که خودتان از آن خوشتان بيايد بسيار خوب است. اگر چانه شما کج باشد مورد سررزنش قرار مي گيريد و سر زبان ها مي افتيد و پشت سرتان حرف مي زنند. اگر در خواب ديديد که اصلا چانه نداريد و زير لب پائين شما بدون برجستگي است در اين صورت بيکار و بي عزت مي شويد.

Devamını oku

تعبیر خواب بطری

تعبیر خواب بطری


تعبير خواب بطری به روايت آنلی بیتون
1ـ اگر خواب ببینید مایعی شفاف داخل بطری است ، دلالت بر آن دارد که شما در تمام مسائل عاطفی ، پیروز خواهید شد .
2ـ اگر در خواب بطریی تهی ببینید ، نشانه آن است که به دامی خواهید افتاد ولی با تدابیر درست از گرفتاری رها خواهید شد .
تعبيرخواب بطری به روايت لوک اویتنهاو
تعبیر خواب بطری: کاری از روی بی فکری
نوشیدن از یک بطری: از شما خواسته خواهد شد که شهادت بدهید
تعبيرخواب بطری به روايت لیلا برایت
اگر خواب ببینید که مشغول شکستن یک بطرى هستید، یعنى براى مدتى دچار غم و نا امیدى مى شوید.

Devamını oku

تعبير خواب  نامه

تعبير خواب

نامه
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
اگر درنامه سخنِِ خير نوشته بود. دليل است حاجتش روا شود. اگر در آن سخن شر نوشته بود، دليل است كارش برنيايد.
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
اگر به خواب بيندكه نامه سر به مهر داشت، دليل است سخني پوشيده بشنود. اگر نامه را گشاده بيند، دليل كه سخني فاش شنود.
تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني
اگر درخواب بيند نامه سر به مهر داشت، دليل است خبري به وي رسد. اگر بيند كه نامه را بگشاد، دليل است بي غم شود. اگر بيند مهر از نامه برداشت و بخواند، دليل عز و جاه است وقتي كه بيننده خواب امي بود و نيز گويند كه آخر عمر او بود.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

تعبیر خواب تخته سیاه

تعبیر خواب تخته سیاه


تعبير خواب به روايت آنلی بیتون
اگر خواب ببینید با گچ سفید بر تخته سیاهی می نویسید، نشانه آن است که خبرهایی بد از جابت فردی که دستخوش بیماری است به شما خواهد رسید.
یا تجارت شما دچار نوسان و آشفتگی هایی خواهد شد.
تعبير خواب به روايت لیلا برایت
پاک کردن تخته سیاه در خواب، نشانه‏ی آن است که باید دقت بیشتری در کارتان به عمل آورید.

Devamını oku

ستاره

ستاره
تعبير خواب به روايت حضرت دانيال
ستارگان درخواب، دليل كند بر بزرگان و اميران و آفتاب، دليل كند بر پادشاه و ماه، دليل كند بر وزيران. اگر كسي زحل را در خواب بيند، دليل كند كه وي را با دهقانان شغلي افتد كه ايشان رامال و نعمت بود، سفله و بخيل است و مكار و فريبنده بود. اگر مشتري را به خواب بيند، وي رابا پارسا و مصلح و نيكخواه كاري افتد و آن كس دادگر منصف و با ورع باشد. اگر مريخ را به خواب بيند، او را با سرهنگي خونخوار بدكردار كاري افتد. اگر زهره را به خواب بيند، دليل است كه او را با خادمان و خاتونان و زنان محتشم پيوستگي باشد و از ايشان خير وراحت بيند. اگر عطارد را بيند، دليل كه او را پيوستگي بود با مردي عالم و دانا و حكيم و از آن مرد او را فايده رسد. اگر بيند كه يكي از ستارگان با وي سخن گفت، دليل كند كه قدر و بزرگي يابد.
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

Devamını oku

تعبیر خواب انبار

تعبیر خواب


تعبير خواب انبار درکتاب سرزمین رویاها
در مورد تعبیر خواب انبار درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
خواب انبار : در طول زندگی پول به آسانی بدست می آورید.
شما در یک انبار هستید : موفقیت شما در کار و زندگی زناشوئی
چیزها را از انبار بیرون می آورید: تغییر مسکن
کامیون مخصوص حمل کالاهای انبار: بی وفایی.

تعبیر خواب انبار به روایت لیلا برایت
لیلا برایت درباره دیدن انبار در خواب می گوید:
دیدن انبار آزوقه در خواب، نشانه آن است که خطری شما را تهدید می کند.

Devamını oku

تعبير خواب  هندوانه

تعبير خواب

هندوانه
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
ديدن هندوانه در خواب بسيار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسيده باشد و شما از خوردن آن احساس لذت کنيد.

Devamını oku

تخمه

تخمه
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
ديدن تخمه درخواب بر چهار وجه است.
اول: مال ربا. دوم: فساد. سوم: مال حرام. چهارم: متابعت هواي نفس.
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
اگر بيند او را تخمه است، دليل كه مال زني خورد و فساد كند و بايد كه از آن گناه توبه كند، تا از عقوبت حق تعالي نجات يابد
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

تعبير خواب  یاسمن

تعبير خواب

یاسمن
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku
Top