احیای

احیای

احیای

تعبیر خواب بی بند و بار

تعبیر خواب بی بند و بار


تعبير خواب بی بند و بار به روايت آنلی بیتون
اگر خواب ببینید که با فرد بى بند و بارى معاشرت مى کنید، به این معنا است که به خاطر رفتار ناپسند خود دیگران شما را مورد تمسخر قرار مى دهند.
اگر دخترى در خواب فرد هرزه اى را ببیند، به این معنا است که سعى دارد به نامزد خود بفهماند که فرد سالمى است و اگر زنى چنین خوابى ببیند، بیانگر شک و تردید شوهرش نسبت به او است.

Devamını oku

تعبیر خواب آب تیره

تعبیر خواب آب تیره


تعبير خواب آب تیره به روايت ابن سیرین
اگرآب تیره بخورد بزرگی و مال و نعمت با رنج و سختی و بیم و ترس حاصل شود.
تعبیر خواب آب تیره و راکد به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
تعبیر خواب آب راکد و تاریک اندوه است وغصه
تعبیر آب تیره در خواب به روایت دانیال
اگرکسی آب تیره بر وی ریخت، دلیل كند كه از آن كس شر و بدی به او رسد.
تعبیر خواب آب تیره به روایت تام چت ویندرا
اگر آب عمیق وتیره ببیند امکان سلطه بر قدرتهای روحی مطرح است و می تواند از قدرت هایش بهره کافی ببرد.
تعبیر خواب آب تیره و کدر به روایت لوک اویتنهاو
تعبیر آب کدر در خواب: نشان دهنده آن است که روان بیننده خواب نیاز به پاکسازی مواد آلوده ای همچون: وسوسه ها، نگرانی ها و انواع و اقسام دلواپسی های دارد.
تعبیر خواب آب تیره به روایت جابر مغربی
اگردرسال فراوانی آب بیند در خانه وی آب تیره ایستاده باشد، سالی سخت ودشواری در پیش روی اوست.
تعبیر خواب آب تیره به روایت یوسف نبی (ع)
1- دیدن آب تیره در خواب غم بود.
2- تعبیر خواب آب تیره در فساد افتادن است.

Devamını oku

تعبیر خواب آینده

تعبیر خواب آینده


تعبير خواب آینده درکتاب سرزمین رویاها
آینده خود را در خواب می بینید: فرصت این را پیدا می کنید که یک کدورت قدیمی را از میان بردارید .
آینده شما خوب نیست: شادی
آینده فرزندانتان: خوشبختی
تعبير خواب آینده به روایت آنلی بیتون
اگر در خواب دیدید که از آینده باخبر هستید، بیانگر آن است که در شغل و کار کنونى شما تغییر و تحولات وسیعى به وجود آمده و شما در این راه رنج و درد بسیار زیادى را تحمل خواهید کرد.

Devamını oku

تعبير خواب  عناب

تعبير خواب

عناب
تعبير خواب به روايت جابرمغربی
اگر درخواب بيند عناب را از درخت جمع كرد، دليل كه مال به قدر آن حاصل كند.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
ديدن عناب در خواب نيکو است و تعبير آن روا شدن حاجات بيننده خواب است. اگر ببينيد که عناب مي خوريد البته به نيت شفا حاجتتان روا مي شود. اگر بيننده خواب ببيند که عناب از درخت مي چيند سود مي برد و پيروزي حاصل مي کند و اگر ببينيد عناب به ديگري مي دهيد به پايمردي موجب گشايش کار ديگران مي شويد. عناب بايد سرخ باشد و در خواب اگر آن را سرخ ببينيد تعبير بالا را دارد. عناب به رنگ هاي ديگر مطلوب نيست. ابن سيرين نوشته عناب مال است که بيننده خواب حاصل مي کند

Devamını oku

تعبير خواب  هواپیما

تعبير خواب

هواپیما
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

پاي

پاي
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
ديدن پاي در خواب بر هفت وجه است. اول: عيش، دوم: عمر، سوم: سعي كردن، چهارم: طلب مال، پنجم: قوت، ششم: سفر، هفتم: زن. و پاي كوفتن در خواب غم و مصيبت است.
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

Devamını oku

تعبیر خواب تاج گل

تعبیر خواب تاج گل


تعبير خواب تاج گل به روايت آنلی بیتون
۱ـ دبدن تاج گلی با طراوت و تازه در خواب ، علامت آن است که فرصتهایی بزرگ را برای کسب توانایی و اقتدار در دستهای شما قرار خواهد گرفت.
۲ـ دیدن تاج گلی پژمرده در خواب ، نشانه آن است که در امور عاشقانه شکست خواهید خورد.
۳ـ دیدن تاج گلهای مخصوص عروسی در خواب ، علامت آن است که دوره سخت زندگی به زودی به پایان خواهد رسید .
تعبير خواب تاج گل به روايت اچ میلر
اگر در خواب دیدید که تاج گلی بر سر گذاشته ‏اید، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است.
اگر در خواب تاج گلی از گل‏های دلخواه‏تان دیدید، نشانه‏ رسیدن به اهدافتان است.
دیدن تاج گل برای مراسم عزاداری، نشانه‏ آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید.

Devamını oku

تعبير خواب  سکنجبین

تعبير خواب

سکنجبین
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

تعبير خواب  شوربا

تعبير خواب

شوربا
تعبير خواب به روايت جابرمغربی
ديدن شوربا چون با گوشت لطيف پخته باشند، دليل فائده بود. اگر به گوشت غليظ پخته باشند، دليل غم و اندوه است.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
شوربا نعمت و فايده و خير و نيکي است. اين تعبير کلي شورباست ولي در غذاهايي مانند شوربا، آبگوشت، آش، حليم و از اين قبيل که از مواد مختلف و متعدد تهيه و پخته مي شود طعم و مزه آن مسير را معين مي کند. اگر در خواب فقط شوربا ببينيم خوب است و نعمت و خوبي تعبير شده چه خودمان پخته و تهيه کرده باشيم و چه ديگري به ما بدهد ولي اگر آن را بخوريم و بد طعم و بدمزه باشد غم و اندوه و ناراحتي است. خيلي کارها هست که ما به اميد سود بردن انجام مي دهيم يا اقدام مي کنيم ولي در جريان عمل با شکست رو به رو مي شويم و ناراحتي نصيب ما مي گردد. شورباي بد طعم و بدمزه چنين چيزي را در خواب مي نماياند. شوري و ترشي آن نيز همين تعبير را دارد.

Devamını oku

تریاک

تریاک
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
اگر كسي بيند كه ترياك از بهرِ بيماري خورد، دليل كه از رنج برهد و كارها بر وي گشاده شود. اگر به خلاف اين بود، دليل بر غم و اندوه و انديشه و نقصان است.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
ترياک يک ماده مخدره است و در خواب ديدن آن نشانگر تعطيل کارها است. اگر در خواب ببينيم که ترياک مي کشيم و اهل اين کار نباشيم نشان آن است که در کارهايمان تعلل مي ورزيم و سستي مي کنيم و احيانا کارمان به توقف مي انجامد. چنان چه در خواب ببينيم که ترياک داريم ولي نه مي خوريم و نه مي کشيم ازخطري رهائي مي يابيم. دادن ترياک به ديگري اشتراک در قبول مخاطره است و گرفتن آن نيز همين تعبير را دارد.

Devamını oku

تعبير خواب  عصا

تعبير خواب

عصا
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
ديدن عصا به خواب بر سه وجه است.
اول: پادشاه. دوم: مردي بزرگ. سوم: قوت دركاره
تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني
اگر بيند كه عصا دردست داشت و دراز شد، دليل است كه به مراد رسد. اگر ديد كه عصاي او كوتاه شد، دليل نامرادي است.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
عصا هم کمک و ياوري از جانب ديگران است و هم توانائي و قدرت در انجام کارها از جهت خود بيننده خواب. چنان چه در خواب ببينيد عصائي در دست داريد يا به شما کمک مي شود يا خودتان توانائي انجام کارهائي را در پيش داريد با قدرت کامل مي يابيد. اگر در خواب ببينيد عصائي داشته ايد و آن را گم کرده ايد خوب نيست.و اگر عصائي بيابيد که قبلا نداشته ايد فرصت خوبي به دستتان مي افتد که غير منتظره است و چنان چه آن عصا مرصع و با شکوه باشد بخت بيدار است که به شما روي مي آورد. اگر در خواب ببينيد که کسي عصاي شما را دزديده به شما خيانت مي شود. داشتن دو عصا نيز در خواب خوب نيست چون گوياي ترديد و سرگرداني است.

Devamını oku

تعبير خواب  نارنج

تعبير خواب

نارنج
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
ديدن نارنج درخواب چهاروجه است.
اول: دوست. دوم: منازعت. سوم: فرزند. چهارم: منفعت.
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
اگر بيند نارنج داشت از يكي تا سه عدد، دليل فرزند بود. اگر بيشتر بيند، دليل مال بود و نعمت.
تعبير خواب به روايت حضرت دانيال
اگر چه نارنج زرد است اما بوي خوش دارد و از ميوه هاي بهشت است، لاجرم ديدن آن در خواب به تاويل نيكو بود.
تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني
اگر بيند نارنج به خروار داشت، دليل كه مال حاصل كند.

Devamını oku

تعبير خواب  گریه

تعبير خواب

گریه
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
اگر ديد بگريست و بعد از آن بخنديد، دليل كه اجلش نزديك است.
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
ديدن گريستن درخواب، دليل شادي است از حق تعالي. اگر ديد بر گناه مي گريست يا درمجلس علم و قران خواندن و آن چه بدين ماند، دليل كه حق تعالي از فضل خود بر وي رحمت كند و گناهان او را بيامرزد. اگر ديد كه مي گريست و اشك از چشم او نمي آمد، دليل زيان است. اگر ديد بگريست و خون به جاي اشك مي آيد، دليل از كاري كه گذشته حيرت و حسرت وندامت خورد.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

تعبیر خواب بنده

تعبیر خواب بنده


تعبير خواب بنده به روايت ابن سیرین
اگر کسی بنده و غلام نا بالغی را در خواب ببیند که بالغ شده آن غلام آزاد می شود ، و اگر ببیند بندۀ خود را آزاد کرد زود از دنیا می رود ، و اگر دید بندۀ صاحب خود را فروخت غمگین و مستمند می شود ، و اگر ببیند بنده را فروخت شادمان می گردد .

Devamını oku

تعبیر خواب آرایشگاه

تعبیر خواب آرایشگاه


تعبير خواب آرایشگاه به روايت لیلا برایت
اگر دیدید در آرایشگاه مشغول اصلاح هستید، دلیل بر آن دارد که شما دچار خسارت و ضررى بزرگ خواهید شد.
تعبير خواب آرایشگاه به روايت آنلی بیتون
دیدن آرایشگاه در خواب، علامت آن است که با دقت و تلاش خود به پیروزی دست خواهید یافت.
اگر دختری خواب آرایشگاه ببیند، علامت آن است که بر ثروت او اندگی افزوده خواهد شد.
دیدن آرایشگر در خواب، برای یک زن علامت آن است که از طرف خانواده به موقع سرزنش خواهد شد .
اگر زنی خواب ببیند موهایش را در آرایشگاه رنگ می کند، علامت آن است که دشمنان می کوشند به آبروی او خدشه وارد سازند، اما او با احتیاط از دام آنها می گریزد.
اگر زنی خواب ببیند موهایش را آرایشگری درست می کند، علامت آن است که با هر وسیله ای سعی می کند نظر مردم را به خواسته های خود جلب کند و به جستجوی کارهایی جزیی خواهد رفت.
دیدن آرایشگاه در خواب، نشانگر آن است که اگر کمى دقت و تلاش کنید، پیروزى‏هاى بزرگى در زندگى نصیب شما خواهد شد.

تعبير خواب آرایشگاه درکتاب سرزمین رویاها

Devamını oku
Top