احیای

احیای

احیای

زنبور

زنبور
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
مردي سفله و دون همت است. اگر بيند زنبور او را بگزيد، دليل كه او را از مردي دون، رنج و مكروه رسد، يا سخني ناخوش شنود. اگر بيند زنبور بسياري بر وي جمع شدند، دليل كه در ميان مردمان دون گرفتار شود، خاصه چون زنبوران او را مي گزيدند.
تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني
اگر كسي بيند زنبور وي را بگزيد، دليل كه از زني بد، وي را آزاري رسد. اگر زنبور بسيار در خانه خود جمع بيند، دليل كه او را با زني سخن چين شغلي افتد. اگر بيند زنبور را بكشت، دليل كه بر دشمن ظفر يابد. اگر بينداز هوا زنبوران بسيار جمع آمده اند، دليل كه لشگري در آنجا جمع شود.
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
ديدن زنبور درخواب، بر شش وجه است.
اول: غوغا. دوم: مردم دون. سوم: لشگر. چهارم: ملخ. پنجم: دشمن. ششم: فرزندان.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

استخوان

استخوان
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
ديدن استخوان به خواب هفت وجه بود. اول: امل و مال، دوم: خويشان، سوم: فرزند، چهارم: قيم خانه، پنجم: مال، ششم: برادران، هفتم: يار و انباز بود.
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
استخوان در خواب، مالي بود كه مردم بدان معيشت كنند. اگر بيند كه استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود، دليل بود كه بر قدر آن گوشت خير و مال يابد. اگر بيند كه بي گوشت بود، دليل كند كه اندكي خير بدو رسد. اگر بيند كه او به كسي استخوان داد، دليل كه از او بدان كس خير رسد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كمه استخوان كسي را كه شكسته بود مي بست، دليل كند كه بزرگي و صنعتهاي گوناگون يابد و كردار نيك كند و بعضي از معبران گفته اند: كار بينوائي از او به نوا گردد.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

تابه

تابه
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

بلوط

بلوط
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
ديدن بلوط در خواب بر سه وجه باشد. اول: روزي حلال، دوم: منفعت، سوم: معيشت نيكو.
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
ديدن بلوط در خواب، روزي حلال است، به قدر خورده بود. اگر بيند درخانه وي انبانهاي بلوط بود، دليل كه مال و نعمت بسيار او را در آن سال حاصل شود، چون داند كه آن بلوط ملك وي است. اگر بلوط در خانه ديگران بود، دليل كه مردمان پيش او امانت ها نهند.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

تعبیر خواب اردک ماهی

تعبیر خواب اردک ماهی


تعبير خواب اردک ماهی به روايت معبران
آنلی بیتون می گوید:
دیدن اردک ماهى در خواب، معنایش این است که شما را به مهمانى دعوت مى کنند.

Devamını oku

تعبیر خواب امر الهی

تعبیر خواب


تعبير خواب امر الهی به روايت معبران
هانس کورت درباره تعبیر خواب امر الهی می گوید:
خواندن یا شنیدن امر الهی در خواب، بیانگر آن است که با وجود توصیه دوستان، دوباره راه اشتباه را پیش می گیرید.
اگر در خواب مشاهده کنید که مورد خطاب امر الهی قرار گرفته اید ، به این معنا است که از افرادى نادرست پیروى می کنید.

Devamını oku

تعبیر خواب تقلا

تعبیر خواب تقلا


تعبير خواب تقلا به روايت آنلی بیتون
اگر در خواب مشاهده کنید برای انجام کاری کوشش و تقلا می‏کنید، به معنای آن است که برای رسیدن به اهدافتان دچار مشکلاتی می‏شود که باید سعی و تلاش بیشتری انجام دهید.

Devamını oku

تعبير خواب  شمشیر

تعبير خواب

شمشیر
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
ديدن شمشير درخواب بر پنج وجه بود.
اول: فرزند. دوم: ولايت. سوم: محبت. چهارم: منفعت. پنجم: ظفر و ديدن شمشير، دليل بر مردي قوي و فصيح بود.
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

Devamını oku

تعبیر خواب تخم پرنده

تعبیر خواب تخم پرنده


تعبير خواب تخم پرنده به روايت محمد بن سیرین
تخم مرغان درخواب قوت بود.

تعبير خواب تخم پرنده به روايت امام جعفر صادق(ع)
تعبیر تخم پرندگان آبی در خواب بر چهار وجه است :
۱. به مراد رسیدن.
۲. زن گرفتن.
۳. کنیز.
۴. فرزند دار شدن.
تعبير خواب تخم پرنده به روايت حضرت دانیال
تخم مرغ در خواب کنیزک است.
اگر بیند ماکیان در پیش وی تخم کرد، دلیل که از زن دون یا از کنیزک او را فرزند آید.
اگر تخم را مجهول بیند و نداند تخم چه چیز است، دلیل که زنی کند بر قدر پاکیزگی و سفیدی آن.
اگر بیند تخم پخته همی خورد، دلیل که به رنج و تعب مال بدست آورد.
اگر بیند که تخم نیم پخته همی خورد، دلیل که زنی خواهد و روزگار دراز او براند.
اگر بیند تخم خام همی خورد، دلیل که مال حرام خورد و رنج و سختی به او رسد.
اگر بیند تخم با پوست همی خورد، دلیل که مال کسان خورد.
اگر بیند پوست تخم می خورد و در دهان می گذاشت، دلیل که مال مردگان خورد یا کفن مردگان ستاند.
تعبير خواب تخم پرنده به روايت ابراهیم کرمانی
اگر بیند تخم همی کرد، دلیل که زن بسیار خواهد و بر جماع حریص باشد.

Devamını oku

تعبیر خواب پاسپورت

تعبیر خواب پاسپورت


تعبير خواب پاسپورت به روايت لیلا برایت
دیدن پاسپورت در خواب، نشانه ‏ى داشتن روزهاى خوب و یا رفتن به مسافرت است.

Devamını oku

ریش

ریش
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
ريش درخواب، آرايش مردان و كدخدائي آنان بود و در خبر است كه حق تعالي را فرشته اي است كه تسبيح او اين است: پاك است آن خداوندي كه مردان را بياراست به ريش ها و زنان را به گيسوها. اگر كسي ريشهاي خود را دراز بيند به اندازه، دليل كه كار و كدخدائي او ساخته گردد، اما چون درازي وي از ناف گذشته باشد، دليل بر غم و اندوه كند. اگر بيند ريش خود را به ناخن پيراي مي ساخت، دليل است كدخدائي خويش تيمار دارد. اگر بيند ريش را خضاب كرد و خضاب نمي پذيرفت، دليل كه حال خويش را به مردمان نپوشد. اگر بيند كه ريش خودرا بر زمين مي كشيد، دليل كه اجلش نزديك آمده باشد. اگر بيند همه ريش را بريده است، دليل هم بر زيان مال است و هم بر زيان حرمت. اگر ريش خود را كوسه بيند حرمت و مالش كم گردد.
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
ديدن ريش در خواب بر ده وجه است.
اول: تيغ. دوم: عز و جاه. سوم: مرتبه. چهارم: هيئت. پنجم: منزلت و مرمت. ششم: نيكوئي. هفتم: تزويج. هشتم: مال. نهم: فرزند. دهم: گرامي شدن.
تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی

Devamını oku

تعبير خواب  کبوتر

تعبير خواب

کبوتر
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
ديدن كبوتر بر پنج وجه است.
اول: زن. دوم:كنيزك. سوم: مال. چهارم: نامه كه از غائب رسد. پنجم: رياست و گويند ديدن هر كبوتري در خواب، دليل بر صد درم است كه به وي رسد.
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
ديدن كبوتر، دليل زن است. اگر بيند كبوتري بگرفت يا كسي به وي داد، دليل كه زن بخواهد. اگر بيند گوشت كبوتر خورد، دليل كه مال زن خورد. اگر بيند كبوتري را بزد و بيفكند، دليل كه زن را رها كندبه سبب سخني كه در حق او بگويد. اگر بيند كبوتر بچگان بسيار داشت، دليل كه از زنان منفعت يابد و بعضي مي گويند، دليل غم بود به سبب زنان.
تعبير خواب به روايت جابرمغربي
اگر به خواب بيند كبوتري داشت، دليل كه غايبش از سفر بازآيد. اگر بيند كبوتري در خانه او بمرد، همين دليل است. اگر ديد كبوتر بسيار در خانه داشت، دليل كه او را فرزندان بسيار باشند و نيز گويند مال تمام حاصل كند و بهتري كبوتر درخواب سفيد و سبز است. اگر زني كبوتر بيند، دليل كه شوهري كند و دختران آورد و ديدن كبوتر بازي در خواب، دليل است بر كاري باطل و كبوتر خانه، دليل بر ناحق است.

Devamını oku

تعبیر خواب ترکه

تعبیر خواب ترکه


تعبير خواب ترکه به روايت لیلا برایت
دیدن ترکه در خواب، نشانه‏ی آن است که مرتکب اشتباهی می‏شوید.
اگر در خواب کسی شما را با ترکه کتک زد، به این معنا است که به اهدافتان می‏رسید
اگر شما کسی را با ترکه کتک زدید، یعنی در انجام یکی از کارهایتان موفق نمی‏شوید.

Devamını oku

روباه

روباه
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
روباه درخواب مردي مكار، غدّار نابكار و فريبنده بود يا زن و كنيزكِ دروغگو بود از خويشان او. اگر بيند كه با روباه در جنگ و نبرد بود، دليل كند كه خويشان او با او خصومت كنند. اگر بيند روباه راهي جست، دليل كه از پريان ترسيده گردد. اگر بيند با روباه بازي مي كرد يا خواست او را برانگيزاند، دليل كه زني او دوست دارد، وليكن دوستي او ضعيف است.
تعبير خواب به روايت ابراهيم كرماني
اگر بيند روباهي را شانه همي كرد، دليل كه كسي با وي حيله سازد و او را بفريبد. اگر بيند روباهي در پيش او چاپلوسي مي كرد، دليل كه غريبي با وي مكر و حيله كند و پوست روباه به خواب ديدن، مال است كه به دست آورد و شير روباه در خواب، دروغگو بود. اگر بيند كه روباهي يافت يا بگرفت يا كسي بدو داد، دليل كه زني فريبنده و دروغگو به زني بخواهد، يا با زني اين چنين او صحبت افتد. اگر بيند روباهي درخانه او درآمد و قرارگرفت، دليل كند كه زن خواهد و آن زن او را دوستدار است. اگر بيند كه روباه از وي بگريخت، دليل كه وام دار از وي بگريزد.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

توت

توت
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
ديدن توت در خواب بر سه وجه است.
اول: مال دنيا، دوم: منفعت از كسب خويش، سوم: منازعه از بهر زن.
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
توت شيرين به هنگام خود خوردن، دليل كه به قدر آن از كسب خويش روزي يابد. اگر اين خواب به هنگام رسيدن توت بيند، نيكوتر است. اگر نه به وقت آن بود، دليل بر غم و اندوه كند.
تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني
اگر بيند توت شيرين مي خورد، دليل كه از مردي جوانمرد، صلت وعطا يابد. اگر بيند كه خرتوت همي خورد، دليل كه غمگين و متفكر شود.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku
Top