تعبیر خواب حضرت یوسف (ع)

تعبیر خواب حضرت یوسف (ع)

دان که خواب را اول باید وقتش معلوم شود که چندم ماه دیده شده است :

خواب اول ماه : راست و درست است
خواب دوم و سوم ماه :خوب و صحیح است
خواب چهارم و پنجم ماه :بعد از یکسال اثرش ظاهر می شود و باید صبر کرد
خواب ششم ،هفتم و هشتم و نهم ماه :بسیار خوب و نیک است
خواب دهم ،یازدهم و دوازدهم ماه:بسیار خوب و نیک است
خواب سیزدهم و چهاردهم ماه : نه خوب است نه بد است بلکه میانه است
خواب پانزدهم ماه :درست و زود اثر است
خواب شانزدهم و هفدهم ،هیجدهم و نوزدهم ماه :بسیار درست و خوب و زود اثر است
خواب بیستم و بیست و یکم ماه :صحیح نیست و باطل می باشد
خواب بیست و دوم ماه:صحیح و درست است و زود اثر می باشد
خواب بیست و سوم، بیست وچهارم ماه ، بیست و پنجم ماه و بیست وششم ماه : بد میباشد و تعبیر و اثر ندارد
خواب بیست و هفتم و بیست وهشتم ماه :از آن خواب محروم و مأ یوس خواهد ماند
خواب بیست و نهم و سی ام ماه :درست و خوب است
پیامبران (ع) انبیاء ، اولیا و بزرگان و ... :

هر گاه انبیاء،اولیاءو پیغمبران را در خواب بیند مومن ،زاهد ،بزرگ،سرور و منعم میگردد.
ملک و فرشته در خواب بیند عزیر ،محترم و مکرم می گردد.
آفتاب ،ماه یا ستاره در خواب بینددولت عظیم و هم صحبت موافق پیدا می کند.
علما و فضلا در خواب بیند به نعمت و رفعت دست می یابد .
صراط در خواب بیند ---------- سلطان بیند و صدقه باید داد.
مرده در خواب بیند از اندوه و غم ایمن گردد به به آرامش می رسد اگر مرده به او چیزی بدهد چیزی از غیب به دستش می رسد و اگر مرده از وی چیزی بستاند بر است و باید صدقه داد .
اگر مرده را زنده ببیند از غایب کسی از خویشان آید و اگر زنده را مرده ببیند عمرش دراز می شود و او غم برهاند .
اذان و اقامه بیند دین او قوی و حرمتش زاده شود و حج می کند .
اگر نماز گذارد از محنت و غم خلاص می شود و عاقبت پیشوا می گردد اگردر خواب وضو یا غسل کند از گناه خلاص شود و توبه نصیب اوگردد و اگر در خواب تیمم کند به کار خیر مشغول می شود .
اگر خود را حیران ببیند دراین دو تعبیر است یکی به سفر می رود و دیگری آنکه از گناه پاک گردد.
پادشاه بزرگان ،وزیر ،وکیل، عمال درگاه پادشاه بیند و اگر این جماعت را شادمان بیند یا خندان بیند از ایشان ضررمی رسد باید صدقه بدهد.
اگر در خواب گریه کند ، اگر در اول شب بیند بعد از سی سال شادمان گردد و اگر در میان شب بیند بعد از شش ماه تأ ثیر کند و اگر در وقت صبح بیند همان روز شادمان گردد.
قرآن اگر در خواب قرآن بخواند ، بنویسد و یا در دست دارد مومن گردد و به عبادت راغب شود اگر بیند بر حج رود یا طواف کند روزی او فراخ گردد.
اگر قبرستان درخواب بیند زیاده تر از بزرگان دین میکشد وهرگاه چیزی در یابد ضرر بر وی می رسد .
اگر بهشت را در خواب بیند مومن و عزیز گردد و به دولت حلال می رسد و اگردوزخ را در خواب بیند از بزرگان ضرر بر وی می رسد .
اگر پل صراط در خواب بیند کارش نیکی میکشد و اگر قیامت را درخواب بیند مرگ مفاجات یابد .
عالم شیخ الاسلام ، پیش نماز ، قاضی و عادل در خواب بیند از هر باب نیکی و خوشحالی بیند .
هر گاه داروقه و محتسب در خواب بیند مالش از دست رود و بی چیز شود .طلا و جواهرات :

طلا در خواب بیند به او میدهند نفع به او می رسد .
نقره در خواب بیند به او نفع میرسد و شادمان می گردد.
مس و برنج و سیم سیاه و قلع و سرب و آهن در خواب بیند اندکی رنج به او می رسد آخر الامر شادمان می گردد.
الماس و یاقوت و زمرد و زبرجد و مروارید و فیروزه و گوهر و سایر جواهرات درخواب بیند حق تعالی عزت و دولت و فرزند و نعمت و شفقت عنایت می فرماید.
اگر مروارید ریزه بیند دولت یابد و ذخیره بدست آید مروارید بزرگ بیند از غایب دولت به دست آید و صاحب عزت میشود .
انگشتر دیدن انگشتر نقره یا زر یا به دست کردن آن سرور یا حاکم میگردد واگر نگین آن جواهر زرد باشد منعم میگردد و هر نوع انگشتر باشد تعبیرش عزت و حرمت است .
جنگ و دشمنی :

جنگ و خصومت بیننده از آن خواب شادمان میگردد.
تیغ ، کارد ، تیر ، نیزه و زره در خواب بیند که پوشیده است یا بدست دارد قوت یابد و شادمان شود از سلطان و بزرگان نعمت به او می رسد .
قلعه یا حصار خواب بیننده از غم و غصه بیرون می آید و به مراد خود می رسد .
اگر در خواب بالاخانه و کوشک مناره و یا کنگره یا بلندی دیگر بیند مرتبه اش بلند می شود و عمرش دراز می شود و دولت وعزت می یابد.
اگر در زمین شیب دار یا جای گودی ی اسرازیری در خواب بیند از مرتبه خودش پست تر آید از برای احوالش تنزل پدید آید و اندوهناک گردد.غلات ، روغن ها و خوراکی های دیگر :

گندم روزی شخص بیننده زیاد می شود .
جو بیننده از جایگاهی که امید ندارد نفع می برد .
ارزن خواب بیننده از نا کسان روزی یابد .
عدس و ماش و لوبیا خواب بیننده روزی او زیاد شود و تندرستی پدید آید .
کرباس و پنبه و ریسمان خواب بیننده از دنیا خیر ، برکت و عزت یابد و دراو منفعت باشد .
کنجد و کرچنگ و مثل اینها در خواب ببیند کارش بالا گیرد و شادمان می گردد.
روغن گوسفند در خواب بیند از جایی نفع یابد و روغن کنجد ، زیتون یا روغن بزرگ و غیره در خواب روزی حلال است .
برنج ،بادام و چهار مغز اگر در خواب بیند یا بشکند از قوم یا ارقاب او به کسی از سفر به سلامت آید .به غایت شادمان می گردد.
پنیر نازه یا کهنه در خواب بیند مال به دست او آید.
ترب ، زردک ، شلغم اگر در خواب بیند نعمت بر وی فراخ میگردد و سرکه و ترشیها اگر در خواب بیند دلیل تندرستی و راحتی است .
خرما اگر در خواب بیند به مرتبه می رسد .
هرگاه طعام هر چیز پختنی دیگر در خواب بیند از عمر خود کامیاب گردد
گوشت پخته در خواب بیند روزی حلال میباشد و اگر گوشت خام بیند روزی حرام یابد .
شر-اب در خواب بخورد روزی حرام یابد .
شیر ، ماست ، سر شیر و سرکه در خواب بیند دولت و عزت یابد .
نان و حلوا در خواب بیند یا بخورد از کسی بر وی نفع می رسد .
شوربای ترش در خواب بیند از مذلت بیرون آید .
ادویه جات مثل هل ، میخک ، دارچین ، زیره و زعفران و جوز در خواب بیند خوشحال گردد.میوه ها :

میوه جات اگر انگور سفید در خواب بیند روزی و مفعت می یابد و شادمان گردد .
اگر انگور سیاه در خواب بیند غم و غصه و رنج یابد و صدقه می باید داد اگر خربزه ، هندوانه و خیار در خواب بیند باز شادمان می گردد.
اگر سیب ترش یا بهِ ترش یا انارترش در خواب بیند غمناک و اندوهناک می گردد .
اگر میوه خشک شده مثل موم ، کشمش ، مورد ، انجیر و مثل اینها در خواب بیند از دوستان شادی می رسد .
اگر جوز ، بادام ، پسته ، فندق ، شاه بلوت و مثل اینها در خواب بیند یا شکند صحبت بخیلان روزی او می گردد .
اگر انار ، سیب ، آمرد ، زرد آلو و .... در خواب بیند فرزند ذکور میابد و به مراد دل می رسد .شیرینی ها و تنقلات :

شیرینی ها قند ، نبات ، حلویات ، انگبین و مثل اینها در خواب بیند جمله تعلق به خوشدلی و شادمانی و نعمت و عزت و دولت دارد .
هر گاه از شیرینی ها در خواب بخورد در میان خلایق عزیز و شیرین گردد و زن خوب به خانه می آورد و همه شیرینی ها این حکم را دارد.دربیان جامه و کیف وکفش :

پوشیدنی سفید در خواب بپوشد عزت و مکرمت یابد و عزیز شود .
اگر جامه زرد بپوشد بیمار می شود و صدقه باید داد اگر جامه در خواب بیند عالم و محترم باشد .
اگر در خواب جامه سیاه در خواب بپوشد دلیل امان باشد.
اگر جامه کبود درخواب پوشد غمناک گردد و اگر جامه آسمانی رنگ در خواب بپوشد عزیز گردد.
اگر جامه تیره رنگ در خواب بپوشد اندکی درد بر وی رسد.
اگر درخواب رخت بشوید از گناه پاک شود و دولت یابد و اگر در خواب آواز سرود بشنود دلیل خبر خوش بود و اگر در خواب نی نوازد از جانب غایب خوشحال گردد .
اگر زراعت و عمارت در خواب بیند رفعت و حشمت یابد و اگر قبا و ارخالوق یا ارضالوق در خواب بپوشد جفت شایسته و خوب می گیرد .
کفش یا چکمه در خواب بیند و یا بپوشد زن گیرد و مناسب حال شود .
اگر جامه سوخته در خواب بیند از حاکم و از سلطان ضرر بر وی میرسد .
اگر جامه خود را پاره بیند در خواب پرده اش دریده شود و رسوا گرددو صدقه باید بدهد.
اگر جامه زربافت در خواب بیند حاکم ، قاضی و یا سلطان گردد .
و در خواب عمامه یا کلاه یا تاج بر سر بیند مرتبه اش از حد زیاده گردد و دولت یابد .
اگر عمامه یا کلاه از سر افتد یا ژولیده گردد مرتبه اش ناقص گردد و هر گاه باز در دست بیند به دولت و مکنت می رسد و عزیز قوم گردد.
در بیان حیوانات :

اگر در خواب فیل بیند منفعت بر وی می رسد و اگرفیل مرده رابیند پادشاهی می میرد.
اگر بر اسب سوار شود به مراد دل می رسد و دولت پیش آید .
هر گاه اسب بیند و سوار نشود بر مراد رسد و هر گاه اسب بسیار بیند باز هم حکم دارد و زن محتشم به عقد خود در آورد.
اگر بر استر سوار شود یا بیند و سوار نشود دولت بسیار به دست آورد.
اگر خر بیند و سوارشود به بزرگی ، عزت و حشمت می رسد.
اگر شتر بیند به دولت و عزت میرسد و اگر سوار شود به مراد می رسد و اگر نزدیک گردن سوار شود عمر بسیار یابد و اگر نزدیک دمش سوار شود عمرش به آخر رسیده باشد و اگر از شتر بیافتد اجلش رسیده است.
اگر گاو ، گاومیش از نر و ماده در خواب بینداگر فربه است ارزانی شود و اگر لاغر است قحطی و گرانی باشد.
اگر گوسفند در خواب بیند جمعیت یابد و نعمت وافر به دست آورد.
اگر بز در خواب بیند به دولت می رسداگر بز کوهی ، نخجیر ، گاو کوهی و شکار در خواب بیند به حرمت ، عزت رسد.
اگر خرگوش در خواب بیند دختر پدید آورد و بامی درخواب بیند به مرتبه بزرگی می رسد.
اگر شیر بیند نعمت وافر به دست آید و به شغل نیکو مشغول گردد.
اگر پلنگ، یوز و ببر در خواب بیند به شغل نیکو مشغول شود چنانچه از وی منفعت یابد.
اگر خرس و خوک در خواب بیند ضرر می کند و غمگین می گردد.
اگر سگ و گرگ در خواب بیند دشمن پدید آورد.
اگر گربه در خواب بیند دوست طمع کار پدید آید.
اگر موش در خواب بیند ضرر بسیاری بر وی رسد صدقه باید داد.
اگر شغال در خواب بیند تنگ دست گردد و کفتار در خواب بیند ذلت روی دهد .
اگر کلاغ در خواب بیند دشمن بد گو به او رسد و بلبل ، قمری ، طوطی ، فاخته ، کبوتر ، کبک
و گنجشک بیند شادی و عیش و طرب و دل خوشی و خوشحالی و سرور می بیند .
سیمرغ در خواب بیند در ولایت دیگر وطن گیرد .
خروس در خواب بیندعقل او زیاد گردد.
هر گاه پلنگ و مرغ آبی و درنا و از این قبیل در خواب بیند مهتر شود و به مرتبه بزرگی می رسد .
زنبور در خواب بیند به مطلب خود می رسد .
هر گاه عقرب و گزنده دیگر در خواب بیند سر شکستگی روی می دهد .برف و باران و روشنی :

باران درخواب بیند که میبارد ارزانی می شود و روزی او زیاد گردد .
اگر برف درخواب بیند ارزانی و خوشحالی دهد و چناچه تگرگ در خواب بیند چیز کمی به دست می آید .
اگر رعد و برق در خواب بیند خبری خوش پدید آید .
اگر شمع ، چراغ و روشنی درخواب بیند از مذلت بیرون آید و گشایش کارها روی دهد.
اگر تاریکی درخواب بیند کدورت و غم بر وی رسد و اگر تنور و اجاق و آتش در خواب بیند یا خود روشن کند حلال به دست آورد .
سیل در خواب بیند که می آید لشگر کشی می گردد .
آب صاف در خواب بیندبه عزت می رسد .
آتش عظیم در خواب بیند سرو کارش به ظلام می افتد از حاکمان ضرری بیند.
طوفان در خواب بنید کار و بارش پریشان و مغشوش گردد.


موارد دیگر :

چاه اگر در خواب چاه کندن بیند اگر به آب رسد خوب است و الا بد است به ذلت میافتد .
دزدی اگر دزدی کند بگیرنش و حبس نمایندعاشق میگردد و اگر او را بزنند قوت به دست آورد و هر گاه بکل رود کار و بارش آشفته گردد .
باغ و سبزه زار در خواب بیند در عالم شهرت یابد .
هرگاه در خواب روزه گیرد از علم دری بر وی گشاده گردد .
هرگاه درخواب خنده کندغمناک گردد و هرگاه در خواب گریه کند بزودی شادمان گردد.
هر گاه در خواب زخم یا زخم دار بیند به قرض مبتلا گردد.
اگرنجاست در خواب بیند یا بخورد یا غرق شود یا در بیت الخلا افتد مال حلال رفته به حرام افتد .
قمار ، نرود ، شطرنج و سایر آلات بازی از این قبیل در خواب بیند یا بازی کند به غم و غصه مبتلا گردد .
در خواب طفل گردد بعد از سن بسیار دولت بر وی روزی گردد و جوان پیر شود در خواب از بزرگ و کوچک خواری کشد .
هرگاه محاسن خود را در خواب تراشید از گناهان توبه کند.
هر گاه موی خود را سفید در خواب بیند معبر گردد و هر گاه موی سفید را سیاه در خواب بیند ذلیل می گردد.
هر گاه پیر ،جوان شود کارهای وی دشوار گردد.
هر گاه مرده و به خاک رود عمرش دراز شود .
هر گاه مرده در خواب بوسه کند از غیب خبری می رسد و چیزی به دست می یابد .
در خواب زن مردم بیند مال دنیا به دست آورد .
گوشت مرده بخورد مال میراث به دست آورد .
هر گاه با مادر خود جما-ع کند به حج رود به امر خدا و هر گاه در خواب لوا-ط کند ضرری بر وی میرسد و پشیمانی می آورد .
با برادر خود جفت شود حذر کند از فتنه بدگویان و هر گاه در خواب با عمه خود جما-ع کند کار قبیح بر وی روی دهد .
هر گاه با زن خود جما-ع کند دولت و عزت به او رو می اورد و هر گاه با کنیز خود جما-ع کند نیکی به وی روی دهد و شاد گردد.
هر گاه چشمش کنده در خواب بیند از وطن خود دور می افتد و هرگاه چشم او کور شود برادرش بمیرد و غمناک گردد .
هر گاه گوش خود را بریده در خواب بیند عمه یا خواهر یا خاله او بمیرد .
در خواب ناخن بگیرد موت جد و پدر خود را می بیند .
چنار ، سرو ، ارغوان ، صنوبر ، کاج و از این قبیل بیند عمر دراز یابد و هر درخت دیگر تعبیرش همین است .
دریا ، کشتی و ملاح در خواب بیند حق تعالی دولت بر وی کرامت فرماید و اگر دید که به دریا رفته و گوهر آورد کیمیا گری آورد بهره ورگردد.
حصار ، برج ، قلعه و یا شهر در خواب بیند مال و دولت به دست آورده را از دست می دهد و مفلس گردد.
شمع و چراغ در دست بیند کارش به بهبودی می رود .
مسجد در خواب بیند بدی مذهب و دین می شود.
فصل بهار در خواب بیند از عمرش بر خوردار گردد و تابستان درخواب بیند عزت ، حرمت ، روزی وی گردد و پاییز در خواب بیند شاد گردد و محترم باشد و زمستان در خواب بیند محنت و غم و کدورت روی دهد .
هر گاه مرد را زن بیند عاجز و بی چیز گردد و هر گاه زن را مرد بیند کارش بالا گیرد و دولت یابد .
مهمان در خواب بیند فرزند صالح آورد .
هر گاه در خواب شبانی کند عیش و کامرانی یابد و هر گاه در خواب ساربانی بیند منصب روی دهد.
تاج بر سر در خواب بیند بهی دولت می رسد و از محنت خلاص گردد.
هر گاه سر بریده در خواب بیند مالش تلف شود از دستش می رود تا مفلس گردد.
رنگ و حنا در خواب بیند کسب به دست خود افتد .
آسیاب در خواب بیند آشفته خاطر گردد .
بیماری در خواب بیند اندکی ناخوشی میابد هر گاه از زیر بالا رود ترقی کرده و به منصب می رسد و دولت و عزت می یابد .
هر گاه از بالا به زیر آید ذلت روی دهد از منصب خود نا امید گردد.
بازار ، دکان ، تاجر ، عطار ، بقال ، و روغن فروش در خواب بیند دولت یابد و به عزت می رسد .
سیّد در خواب بیند نیک بخت شود .
هرگاه در خواب سورنا نوزاد بشنود صاحب علم و معرفت گردد.
مؤذن در خواب بیند از گناه پاک شود .
هر گاه در خواب ریسمان بازی بیند علم می خواند .
هر گاه رشته در خواب بیند زود به سفر می رود و عازم ولایت غربت نماید.
طهارت ، وضو ، غسل و کیسه کشیدن در خواب بیننده خوشدل و عزیز و مکرم گردد.
اگر اعضای بدن خود را بریده بیند از گناه بیرون آید اگر موی سر خود را دراز بیند ناخوش می شود و باید صدقه داد.
اگر بیند دندان بالایش افتاده خواب بینده مرگ پدر و خویشان پدری را می بیند و اگر دندان پایین او بیفتد مرگ مادر و خویشان مادری را بیند.
اگر چشم خود را کور بیند دل شکستگی و غم روی می دهد اگر دست خود را بریده بیند مرگ برادر بیند اگر پای خود را بریده بیند بیند خواهرش وفات می کند.
اگر خود را برهنه بیند از دست خلق رهایی یابد اگر بیند که خود را شانه می کند از گناه بیرون آید و اگر سر تراشید سر خودرا بیند از غم خلاص شود .
اگر حجامت در خواب بنید به دولت و راحتی برسد .
Top