احیای

احیای

احیای

تعبیر دیدن بند انداختن صورت در خواب چیست؟

تعبیر خواب بند انداختن صورت زن چیست؟

بند انداختن عملی است که مربوط به زنان می‌باشد و دیدن آن برای مردان مناسب نیست.

تعبیر دیدن خواب بند انداختن صورت زن

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید بعد از بند انداختن، صورت شما لطیف شده است، علامت آن است که به آسودگی و آرامش دست می‌یابید و دوستان مطیع ادارة شما خواهند بود. اما اگر بعد از بند انداختن صورت شما زبر و چرکیده به نظر برسد، علامت آن است که با مشاجرات و اختلافات بسیاری روبرو خواهید شد.

تعبیر دیدن بند انداختن صورت مرد در خواب

مطیعی تهرانی: آرایش چهره، بند انداختن صورت، زیر ابرو برداشتن و ماتیک مالیدن به لب‌ها و همه این کارها که برای زنان مجاز و عادی است برای مردان در خواب خوب نیست و گویای بدنامی و رسوایی است.

تعبیر خواب اصلاح صورت زن

اگر زنی خواب ببیند چون مردان صورت خود را اصلاح می‌کند، علامت آن است که آنقدر خصوصیات مردانه در رفتارش هویدا می‌شود که مردان با تنفر از او روی بر می‌گردانند.

Devamını oku

سپر

سپر
تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني
اگر بيند بر گردن سپر دارد، دليل كه او قوت و ايمني بود از دشمن. اگر بيند كه سپر او بر زمين نهاده است، دليل كه او را با مردي فاضل صحبت افتد او را خير و منفعت رسد. اگر بيند كه سپر او ريسمان است، دليل كه او رااز جماعتي منفعت رسد.
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
ديدن سپر در خواب بر پنج وجه است.
اول: برادر. دوم: يار. سوم: قوت. چهارم: ايمني. پنجم: پشت و پناه به قدر بزرگي سپر.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

تعبير خواب  نارگیل

تعبير خواب

نارگیل
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
نارگيل برکت و نعمتي است که تحصيل آن به دشواري انجام پذير است و تجسم ـ دست ما کوتاه و خرما بر نخيل ـ مي باشد. نارگيل درسته و با پوست توشه و انبان سفر است و نشان دهنده اين که دارنده اش در خواب به سفري دور مي رود يا آرزوي سفر به مناطق بعيد را دارد. نوشته اند تعداد زياد نارگيل مال التجاره است که فرضا کاميوني از راهي بس دور آورده باشد. اين در صورتي است که بيننده خواب ببيند انبوهي نارگيل درسته دارد. نارگيل پوست کنده نعمت و برکت است به خصوص اگر چربي روغن آن را حس کنيد فراخي و وسعت معيشت است. شير نارگيل نوش است و کامروايي و استغناي مالي. روي هم رفته ديدن نارگيل در خواب خوب است. اگر ببينيد نارگيلي بر درخت است و شما مي خواهيد آن را بکنيد پيشنهاد کار پر سودي به شما عرضه مي شود و اگر کنديد اين سود عايدتان مي شود.

Devamını oku

جهنم

جهنم
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

تعبير خواب  یاقوت

تعبير خواب

یاقوت
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
ديدن ياقوت در خواب به زن تعبير مي شود. ياقوت سرخ و کبود، نشان جمال و زيبايي زني است که سر راه شما قرار مي گيرد. چنانچه بيننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببيند ياقوت دارد با زني صاحب جمال ازدواج مي کند و اگر مردي که ازدواج کرده ببيند، همسرش باردار مي شود و اگر همسرش باردار باشد، آن زن دختري صاحب جمال به دنيا مي آورد. اصولا ديدن ياقوت در خواب به عقيده معبران نيک است و چنانچه ياقوت با رنگ نامشخص باشد مال و دارايي است و چنانچه ياقوت زياد يا بزرگ ببيند، کام بيننده خواب روا مي شود و مال بسيار حاصل مي کند.

Devamını oku

جامه

جامه
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
ديدن جامه نو در خواب بر چهار وجه است.
اول: زن. دوم: پادشاه. سوم: مال. چهارم: خير و منفعت. و هم او گويد اگر كسي بيند جامه خود را به مقراض ببريد، دليل كه چيزي به او رسد. اگر بيند دزدان جامه او را بيرون كردند، دليل كه فساد در ميان زنان وي افتد.
تعبير خواب به روايت حضرت دانيال

Devamını oku

چاقو

چاقو
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
چاقو زبان بدگويان است و چنانچه تيز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگويان در مورد شما تيز خواهد بود و چنانچه خودتان داشته باشيد احساس عدم امنيت شما را نشان مي دهد و مي گويد که از آينده و سعايت و بدخواهي کساني که بيشتر حرف مي زنند تا عمل مي کنند بيمناک هستيد. اگر در خواب ببينيد که چاقوئي از ديگري مي گيريد يا کسي به شما چاقو هديه مي کند گوياي اين است که کسي به شما کمک مي کند يا خودتان از ديگري کمک مي گيريد. چنانچه چاقوئي در جيب يا کشوي ميز خود داشتيد که بوسيله آن خواستيد از خود دفاع کنيد کسي هست که به شما نزديک است و از شما بد مي گويد و بد شما را مي خواهد و اگر ديگري براي شما چاقو کشيد امنيت مي يابيد. چون اين نوع تهديدها در خواب امنيت است و ناشي از بيمي است که در بيداري داريم. چاقو بسته و بي خطر نعمت است و چاقوي کوچک نعمت مختصري است که به شما مي رسد. چاقوي آشپزخانه خدمتکار و کدبانوي خانه است و چنانچه ببينيد چاقوئي نو در آشپزخانه داريد زني خانه دار نصيب شما مي شود.

Devamını oku

جارو

جارو
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
جاروب ديدن به خواب بر سه وجه است.
اول: خادم، دوم: منفعت، سوم: متقاضي چيزها كه به مردم است بدو رسد.
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
جاروب درخواب، خادم و خدمتكار است و جاروب درشت خادمي است كه تقاضاي چيزها كند. اگر بيند كه خانه را به جارو مي رُفت، دليل كه مالش ضايع شود. اگر بيند خانه كسي مي رُفت، دليل كه مال كسي بدو رسد, خاصه بيند كه خاك رفته را به خاك خود آورد.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

بانگ

بانگ
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
بانگ همه مرغان در خواب شنيدن نيكو بود، مگر مرغي كه او را فال بد دارند، كه بانگ او اندوه و مصيبت بود و بانگ مار ترس و بيم است، اما بانگ زنبور و ملخ، دليل ترس و بيم است و بانگ وزغ، دليل كه در موضعي فرود آيد.....بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است. اول: حج. دوم: سخن. سوم: فرمانروائي. چهارم: بزرگي. پنجم: رياست. ششم: سفر. هفتم: بريدن. هشتم: مفلسي. نهم: خيانت. دهم: جاسوسي. يازدهم: منافقي. دوازدهم: بريدن دست.
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
بانگ داشتن جانوران و مردم به خواب، دليل است بر غم و مصيبت در ان موضع. اگر بيند او را بانگ مي كردند از جائي دور اگر جواب داد، دليل كه زود بميرد. اگر بيند جواب نمي دهد، دليل كه بيمار گردد. اگر بيند آواز گريستن مي آمد، دليل كه شادمان شود. اگر بيند ناله مي شنيد، دليل كه چيز ناخوش شنود. اگر بيند بانگ زاري مي شنيد، دليل است حاجت او روا شود و بر دشمن ظفر يابد. اگر بانگ دشنام شنود كراهتي به وي رسد و زود زايل گردد.
تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی

Devamını oku

تعبیر خواب تاج خروس

تعبیر خواب تاج خروس


تعبير خواب تاج خروس به روايت آنلی بیتون
دیدن گل تاج خروس در خواب ، نشانه آگاهی و دانش کم است.
بیننده خواب باید تلاش کند به دانش و فرهنگی برتر دست یابد.

Devamını oku

تعبير خواب  ناقوس

تعبير خواب

ناقوس
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
ديدن ناقوس درخواب بر سه وجه است.
اول: دروغ گفتن. دوم: منافقي. سوم: مهر اهل كفر در دل داشتن.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
ناقوس در خواب ديدار و برخورد در آينده است با مردي پر سر و صدا و در عين حال پر مهابت. او کسي است که به ظاهر آرام به نظر مي رسد اما چنانچه خشمگين شود و به خروش آيد جنجال مي آفريند. ديدن ناقوس برخورد با چنين آدمي است اما اگر در خواب ديديد که خودتان ناقوس را به صدا در آورده ايد خود شما جنجال و هياهو ايجاد مي کنيد و از زشت يا زيبا عملي مرتکب مي شويد که اثر آن تا دوردست مي رسد و همه از آن مطلع و آگاه مي شوند و نظرهاي به سوي شما که بيننده خواب و به صدا در آوردنده ناقوس هستيد برمي گردد. اگر صداي ناقوس را شنيديد خبري از يک واقعه مهم مي شنويد. واقعه اي که جنبه مخصوصي ندارد و همه را شامل مي شود.

Devamını oku

دانه

دانه
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
اگر بيند كه از دانه هاي چيزي بر زمين ريخته بود، آن چيزها را نرخ كاسته گردد و هر چيز از دانه ها كه بيند، كه درخانه كرد يا درجوالي يا در جاي ديگر، نرخ آن چيز گران شود.
تعبير خواب به روايت جابرمغربي
اگر بيند شپشه دردانه ها افتاد، دليل كه نرخ دانه ها گران شود. اگر بيند دانه ها از زمين برچيد، نرخ آن گران شود. اگر بيند آتش در بازار چوب فروشان افتاد، دليل كه دانه ها گران شود. اگر بيند مردگان دانه ها به مردمان دادند، دليل كه دانه ها ارزان شود.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

تعبیر خواب بشکه

تعبیر خواب بشکه


تعبير خواب بشکه به روايت آنلی بیتون
1ـدیدن بشکه ای پر در خواب، علامت آن است که اوقاتی خوش در جشن و سرور خواهید داشت .
2ـ اگر در خواب بشکه ای تهی ببینید، دلالت بر آن دارد که زندگی شما تحت تأثیر عوامل بیرونی از هر گونه شادمانی و آرامش ، تهی می شود.
تعبير خواب بشکه درکتاب سرزمین رویاها
یک بشکه خالی: شما بی پول خواهیدشد.
یک بشکه پر: شما ثروتمند خواهید شد.
یک بشکه پر و ایستاده: خوشبختی
یک بشکه خالی و خوابیده: روزهای سخت نزدیک می شود.
شما یک بشکه دارید: یک هدیه غیره منتظره
شما تعداد زیادی بشکه دارید: پول فراوان
یک بشکه پر از الکل: موفقیت در کارها
خواب یک بشکه کوچک: پول غیره منتظره ای به شما می رساند .
یک بشکه کوچک خالی: تغییرات بزرگ در اطراف شما رخ خواهد داد.
یک بشکه کوچک پر: زندگی شما دلپذیرتر خواهد شد.
یک بشکه کوچک پر از ماهی: خوشبختی

Devamını oku

تعبير خواب  کفگیر

تعبير خواب

کفگیر
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
کفگير در خواب خدمتکار است يا کسي است که خانه و زندگي بيننده خواب را اداره مي کند. کفگير از چيزهايي است که به ندرت اتفاق مي افتد يک مرد در خواب ببيند ولي اگر ديد اشاره به کسي است که امور خانه زير نظر اوست. اگر مردي مجرد در خواب ببيند کفگيري در دست دارد يا خريداري کرده و به خانه مي برد ازدواج مي کند ولي براي مرد متاهل معرف کسي است که خانه اش را مي گرداند. اين شخص هم ممکن است همسر باشد و هم شخص ديگري که به خانم خانه کمک مي کند مثل خدمتکار. اگر خانمي در خواب ببيند که کفگيري نو در دست دارد که قبلا آن را نداشته کسي پيدا مي شود که به او کمک مي کند.

Devamını oku

تعبیر خواب استعفاء

تعبیر خواب استعفاء


تعبیر خواب استعفاء به روايت آنلی بیتون
آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب استعفاء می گوید:
۱ـ اگر خواب ببینید از مقامی استعفاء می دهید، علامت آن است که وظایف جدید را به نحوی نامطلوب آغاز خواهید کرد.

۲ـ اگر خواب ببینید دیگران از مقام خود استعفاء می دهند، علامت آن است که خبرهایی ناخوشایند به گوشتان خواهد رسید.

Devamını oku
Top