احیای

احیای

احیای

تعبير خواب  عبا

تعبير خواب

عبا
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
داشتن و پوشيدن عبا در خواب اگر به عنوان پوشش باشد تعبير جامه و لباس را دارد که در جاي خود نوشته ام ولي اگر جهت عبادت باشد نيکو است و خير و خوبي تعبير مي شود. اگر در خواب ببينيد که عبا مي خريد کاري نيک انجام مي دهيد البته اگر به نيت پوشيدن جهت اقامه نماز باشد. بخشيدن عبا دعوت به نيکي و خير وصلاح است و گرفتن عبا نشان آن است که دهنده عبا شان و احترام شما را رعايت مي کند و به بيننده خواب ارج مي نهد. اگر ببينيد زير عبا پنهان شده ايد و عبا به خودتان تعلق ندارد خواب شما مي گويد کسي از شما حمايت مي کند و راز شما را نگه مي دارد ولي اگر عبا به خودتان تعلق داشته باشد واقعياتي را از ديگران پنهان مي کنيد و کارهايي را اعم از نيک و بد در خفا انجام مي دهيد که دوست نداريد کسي آگاه شود. عباي سوخته و سوراخ نشان آن است که نسبت به شما بي حرمتي مي شود. عباي چرک و کثيف بدنامي و بيماري و رنجوري است.

Devamını oku

فلجیِ خواب چیست؟ – قسمت دوم

فلجیِ خواب، در چه کسانی صورت می گیرد؟

از هر ۱۰ نفر، ۴ نفر می توانند دچار فلجی خواب شوند. این بیماری، بیماریِ شایعی است که اغلب برای اولین بار در سال های نوجوانی رخ می دهد. فلجیِ خواب می تواند جنبه خانوادگی نیز داشته باشد.

سایر عواملی که ممکن است به فلجی خواب مرتبط باشند عبارتند از:

کمبود خواب: که می تواند سبب فلجی خواب شود.
تغییرات در برنامه ی خواب که می تواند سبب فلجیِ خواب گردد.(نظم در ساعت خوابیدن و ساعت بیدار شدن، بسیار بسیار مهم است.)
شرایط روانی، مانند استرس یا اختلال دو قطبی که می تواند سبب فلجیِ خواب شود.
سایر مشکلات خواب مانند حمله ی خواب یا گرفتگی شبانه ی پا نیز می تواند سبب فلجی خواب شود.
استفاده از برخی از داروها نیز می تواند سبب فلجی خواب شود.
سوءِ مصرف مواد مخدر می تواند سبب ایجاد فلجیِ خواب گردد.
فلجیِ خواب چگونه تشخیص داده می شود؟

Devamını oku

تعبير خواب  میوه

تعبير خواب

میوه
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
ديدن ميوه فروش در خواب چون ميوه خوش طعم بود و فروشد، دليل مضرت است.
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
هر ميوه كه در خواب تر و شيرين بود ديدن آن، دليل منفعت بود وقتي كه بخورد. اگر بيند از درختي چيد، دليل كه به قدر ميوه مال يابد. اگر بيند ميوه از درخت پيش او افتاد دليل كه مال بي رنج حاصل كند.
تعبير خواب به روايت حضرت دانيال
هر ميوه در باغ، اگر به وقت خورد، دليل كه به قدر آن مال جمع كند. اگر بي وقت ميوه خورد، دليل كه مالش تلف شود وبدان هر ميوه كه به خواب بيند تاويل آن به درخت آن ميوه بازگردد يعني اگر درخت به تاويل نيك بود دليل نيكي است. اگر بد بود، تاويل بد است و ديدن ميوه هاي ترش به خواب، دليل غم و اندوه است و ديدن ميوه هاي نارسيده، دليل بر مال حرام است. اگر بيند كه ميوه هاي تابستان به زمين مي خورد، دليل بيماري بود.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

تعبیر خواب انداختن

تعبیر خواب


تعبير خواب انداختن به روايت محمد بن سیرین
اگر کسی بیند که کسی را بینداخت، دلیل که بر خصم چیره شود.
اگر بیند که کسی او را بینداخت، دلیل که خصم بر وی چیره گردد.
اگر بیند که بر کسی سنگ انداخت، دلیل کند که سخن سخت به کسی گوید و بعضی از معبران گفته اند که، دلیل آن که او را به زنا یا به گناهی متهم گردانند.
اگر کسی بیند که سفال انداخت هم سخن درشت بود که به کسی گوید.
معبران گویند: اگر بیند کسی شکر یا بادام بر او بینداخت، اگر آن کس معروف بود، دلیل کند از او بدان مقدار عطا یابد.
اگر مجهول بود بدان مقدار که انداخت مصیبت و عزا یابد.
اگر کسی بیند این خوردنی ها که گفتیم سوی چهارپایان انداخت، دلیل که مال خویش بر جاهلان هزینه کند.

تعبير خواب انداختن به روايت اسماعیل بن اشعث
اسماعیل بن اشعث گوید:
اگر بیند به طرفش سنگ انداختن بیم آن می رود بیم آن می رود به زنا وگناه متهم کنند.
اگر بیند کسی شکریا بادام یا قند به طرفش انداخت چنانچه آن شخص سرشناس باشد به خواب بین چیزی عطا می کند.
واگربیند ناشناس شکریا بادام یا قند انداخت جایزه وعطائی نصیب او می شود.

Devamını oku

ايوان

ايوان
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ديدن ايوان نوساز و با شکوه ميمون و مبارک است چه متعلق به خودتان باشد و چه در عالم خواب حس کنيد که آن ايوان به شما تعلق ندارد. بلندي سقف ايوان رفعت انديشه و جاه طلبي بيننده خواب را مي رساند و اين خوب است اگر در ايواني آباد و با شکوه و با سقفي بلند و ستونهاي محکم و استوار ايستاده باشيد. ديدن ايوان ويران و کهنه ساز که ديوارهاي بي رنگ و آجري داشته باشد نشان آن است که امکان توفيق براي شما بوده اما نتوانسته ايد پيروز شويد و اگر خارج از ايوان ايستاده باشيد و چنين منظره اي ببينيد با مردي برخورد مي کنيد که از نظر شخصيت بزرگ است اما از نظر مادي ضعيف و ناتوان و احتمالا او مي تواند براي شما و شما براي او موثر باشيد. به هر حال ايوان بلندي قدر و مرتبه است و ستونهاي آن قدرت که هر چه ستونها استوارتر باشند گوياي قدرت بيشتر شما هستند.

Devamını oku

پر پهن

پر پهن
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
پر پهن با فتح هر دو پ در لغت به معني خرفه است و آن نوعي سبزي است که بيشتر وحشي مي رويد و ماکول است. به ندرت ممکن است در خواب پر پهن يا خرفه ببينيم و به درستي تشخيص دهيم که خرفه است اما اگر ديديم حکم ديگر سبزي ها را دارد و به نوشته معبران کهن ديدنش نشان فکر و خيال است و خوردن و داشتن آن دليل غصه و نگراني. اگر کسي در خواب خرفه به شما داد و شما آن را شناختيد يا دهنده تصريح کرد که آنچه مي دهد خرفه است، موجبي پيدا مي شود که کسي براي شما اندوه و غصه به وجود مي آورد ولي اگر در خواب نگرفتيد يا گرفتيد و دور ريختيد خوب است چون از غم رهايي مي يابيد. چيدن و دادن آن به ديگران نيز همين تعبير را دارد به اين معني که شما براي آنها غصه به وجود مي آوريد و اگر در سفره بود بين زن و شوهر اختلاف منجر به کدورت پيدا مي شود.

Devamını oku

تعبیر خواب آویختن به دار

تعبیر خواب آویختن به دار


تعبیر خواب آویختن به دار به روایت محمد بن سیرین
اگر ببیند او را به دار آویخته اند و گروهی تماشایش می کنند، به اندازه مردمی که به تماشایش ایستاده اند پیرو و فرمانبردار خواهد داشت.
اگر ببیند گروهی جمع شدند و او را به دار آویختند، بر آن گروه سروری و فرمانروائی خواهد یافت.
اگر ببیند به دست پیری ناشناس به دار آویخته شد و مردم بسیاری تماشایش کردند، به فرمانروایی جهان می اندیشد که برایش می تواند میسر شود.
اگر ببیند به دار آویخته شد و بستگانش به تماشا ایستاده اند، بر بستگان خود سروری می یابد.
اگر ببیند خودش را به دار آویخت و کسی به تماشایش نایستاد ، دلیل آن باشد که می خواهد بر بستگان خود سروری داشته باشد اما کسی به اطاعتش تن در نمی دهد.
تعبیر خواب آویختن به دار به روایت حضرت دانیال
اگر کسی ببیند که به فرمان پادشاه به دار آویخته شد، تعبیر آن باشد که از سوی پادشاه و امیر جاه و مقام و منزلت می یابد، اما در این رابطه به اعتقادات و تقوایش آسیب می رسد.

Devamını oku

توبره

توبره
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
توبره در خواب خير و بركت و منفعت است، خاصه كه نو بود. اگر بيننده توبره داشت ياكسي به وي داد، دليل كه از كسي خير و منفعت بدو رسد. اگر بيند توبره هاي زياد او ضايع شد، تاويلش به خلاف اين است.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

تعبير خواب  نعل

تعبير خواب

نعل
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
نعل، از قديم ترين ايام، نشان روي آوردن شانس و بخت و اقبال بوده است. بسياري از اقوام، نعل را به سر در خانه خود مي کوبند و آن را خوش و خوب مي دانند و نشان اقبال و بخت بيدار. در مورد کوبيدن نعل به سر در خانه افسانه هايي نيز هست که چون از ما نيست در مي گذريم و تعريف نمي کنيم. اگر نعل اسبي را در راه بيابيد، شانس به شما روي مي آورد و اگر نعل خر و استر بيابيد به سفر مي رويد.

Devamını oku

تعبیر خواب آرد

تعبیر خواب آرد


تعبير خواب آرد به روايت محمد بن سیرین
اگر در خواب آرد دیده باشد، به هر صورت دلالت بر مال و نعمت حلال دارد که بدون رنج و زحمت به دست آید و مایه فراغت شود.
اگر آرد جو ببیند، تعبیرش درستی دین است.
اگر آرد گندم بیند، معمله پر سودی در پیش خواهد داشت و منفعتش چشمگیر است.
اگر آرد ارزن و دانه های کم ارزش ببیند، تعبیرش آن باشد که مال ناچیزی به دست می آورد.
تعبیر خواب آرد به روایت حضرت دانیال
اگر ببیند آرد چون برف از هوا می بارد تعبیرش آن باشد که به اندازهای که دیده است مل و نعمت حلال از جائی که توقعش را ندارد برایش حاصل می شود.
تعبیر خواب آرد به روایت جابرمغربی
آرد فروش به خواب دیدن، مردی باشد که دین خویش را به دنیا آورده بود.
تعبیر خواب آرد به روایت لیلا برایت
دیدن آرد دلیل است بر مال و نعمت حلال که بى رنج بدو رسد.
تعبیر خواب آرد به روایت آنلی بیتون
۱ـ دیدن آرد در خواب ، نشانه زندگی کردن با صرفه جویی و تنگدستی، ولی همراه با شادمانی است.

Devamını oku

داس

داس
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
اگر بيند داس در دست داشت، دليل كه آلتي بياورد كه وي را مال حاصل شود. اگر بيند با داس كشت و درو كرد، دليل او را مال و نعمتي به رنج حاصل شود. اگر داس او بشكست و يا ضايع شد، مال او نقصان يابد.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
داس وسيله انتفاع است و ابزار کار کشاورزي است و چون خود کشاورزي در خواب بد نيست ديدن داس هم نمي تواند تعبير بد داشته باشد. چنانچه در خواب ببينيد که داس در دست داريد يا داس به ديوار اتاق شما آويخته است امکان و وسيله اي مي يابيد که به کمک آن سود مي بريد ولي اين سود آسان به دست نمي آيد و با رنج و کار و تلاش همراه است. اگر ديديد داس به کسي مي دهيد به او سود مي رسانيد يا عملي در مسير خير انجام مي دهيد. داس تيز بهتر از داس کند است و چنانچه در خواب ببينيد داسي در دست داريد که زنگ زده و کند است خواب شما مي گويد احتمال کاميابي است ولي وسيله نيست. داس شکسته ناکامي است در امري که پيش مي آيد. تيز کردن داس جستجوي وسيله براي توفيق است.

Devamını oku

رز

رز
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
ديدن رز در خواب بر سه وجه است. اول: زن. دوم: منفعت بود از سبب زن. سوم: رنج و غم و اندوه بود. اگر رز را خراب بيند، دليل كند بر بدي احوال خداوندش و زبان تاويلش خدمتكار خانه بود.
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
رز در خواب، دليل بر زني نيكوكار و كريمه كند. اگر بيند رزي داشت و درختهاي سبز و پاكيزه در او است درهنگام وي، دليل كند كه زني نيكوكار بخواهد و از او خير و منفعت بيند. اگر بيند كه برگ درختهاي رز نبود، تاويل به خلاف اين است. اگر بيند كه برگ درختها زرد گشت بود، دليل است كه بيمار گردد. اگر بيند كه رز ملك او نبود، تاويلش از خير و شر به خداوند رز بود.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

تعبير خواب  وان

تعبير خواب

وان
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
ديدن وان حمام در خواب به معني داشتن زني است که شما و زندگي شما را در بر مي گيرد و به خودتان اختصاص دارد و مي توانيد در آن آرام بگيريد. اگر در خواب ببينيد وان چيني باشکوهي داريد ، زني بلند همت و با شخصيت نصيب شما مي شود. چنانچه ازدواج کرده باشيد ، از زني با اين خصوصيات مي توانيد بهره مند شويد. اگر وان حلبي و قراضه بود زني بد دهن و هتاک و بي شخصيت و قدر ناشناس و تربيت ناپذير خواهيد گرفت و چنانچه ازدواج کرده باشيد ، با چنين زني برخورد خواهيد داشت که خدا عاقبتتان را بخير کند.

Devamını oku

باد

باد
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

درگاه

درگاه
مجموعه: تعبير خواب


تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
اگر بيننده خواب ببيند که در آستانه خانه اش زباله و آشغال ريخته شده و آن جا کثيف است چيزي ياحادثه اي يا شخصي موجب تشويش خاطر بيننده خواب مي شود. اگر بيننده خواب ببيند که از سر در خانه اش آب باران فرو مي ريزد به اندازه و مقدار آن آب که مي چکد نعمت و رفاه نصيب اومي شود و چنان چه آن آب کدر و گل آلود و کثيف باشد دچار غم مي گردد و اگر متعفن باشد يک بيماري در انتظار او است. اگر بيننده خواب ببيند سر در خانه اش ناگهان به سر او فرو ريخت به هيچ وجه خوب نيست و احتمال هلاک در بين است و بيننده خواب بايد خويشتن را از خطرهايي که در کمين او نشسته اند حفظ کند.

Devamını oku
Top