احیای

احیای

احیای

تعبير خواب  سوسک

تعبير خواب

سوسک
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
سوسک تعبير ديگر حشرات را دارد و آن دشمني است ضعيف و پست و حقير که زحمت مي آفريند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود مي آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ايجاد خوش دلي و پيروزي و چيرگي بر دشمن اگر چه ضعيف و ناتوان باشد. ديدن سوسک هاي زياد تشويش و نگراني است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

Devamını oku

تعبير خواب  شترمرغ

تعبير خواب

شترمرغ
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

پریدن

پریدن
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

ترب

ترب
تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني
تُرُب به خواب ديدن غم و اندوه است. خاصه كه خورند و اگر بيند ميخورد، دليل كه به قدر آن غم و اندوه بدو رسد. اگر بيند كسي ترب بدو داد، دليل كه آن كس غم و اندوه به دل او رساند. اگر بيند كه او ترب به كسي داد يا از خانه بيرون افكند و هيچ از آن نخورد، دليل كه از غم برهد.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
ترب در خواب غم و اندوه است. سخنان زشتي است که چون از دهان گوينده خارج شود ندامت و پشيماني مي آورد. اگر در خواب ديديد که ترب به کسي مي دهيد حرف هايي مي زنيد و کارهايي مي کنيد که اگر چه با حسن نيت گفته و انجام مي شود اما تلخ است و به دل شنونده اثر بد مي گذارد و او را آزرده مي کند و چنانچه کسي به شما ترب داد او موجب دلتنگي شما مي شود چه بسا نيت بد نداشته باشد.

Devamını oku

تعبیر خواب آب بازی

تعبیر خواب آب بازی


تعبير خواب آب بازی به روايت آنلی بیتون
۱- اگر در خواب خود را مشغول آب بازى با دیگران ببینید، به معنى آن است که ناگهان به مسائل عاشقانه علاقمند خواهید شد.

۲- اگر خواب ببینید کسی آب بر سر شما می پاشد ، نشانه آن است که به معشوق خود خواهید رسید.

Devamını oku

تعبير خواب  فرچه

تعبير خواب

فرچه
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
فرچه در خواب هاي ما سمبل شخص يا چيزي است که روزانه به آن احتياج پيدا مي کنيم و او کار يا خدمتي کوچک و کم اهميت براي ما انجام مي دهد مانند فروشنده بليت اتوبوس، يا واکسي محله، يا متصدي پارکينگ که اتومبيل خود را در آنجا پارک مي کنيد و بالاخره خدمتکار خانه خودتان. فرچه ممکن نيست محور خواب قرار بگيرد ولي براي اينکه بدانيد معرف چه چيز يا چه کسي است اين مختصر نوشته شد. اگر فرچه اي در خواب ديديد بايد رابطه آن را با عوامل ديگر تشکيل دهنده خواب بيابيد و بعد در صدد تحليل خواب خويش برآئيد.

Devamını oku

تعبیر خواب اسرافیل

تعبیر خواب اسرافیل


تعبیر خواب اسرافیل به روایت محمد بن سیرین
تعبیر خواب اسرافیل به روایت محمد بن سیرین
اگر اسرافیل را به خواب بیند چنانکه صورت اوست دلیل کند که قوّت و بزرگی یابد وعالم و دانا گردد و در آن دیار ایمنی بود.

اگر بیند که اسرافیل صور در دست داشت دلیل بر محنت و بلا وفتنه بود زیرا که او را امر است از خدای تعالی به دمیدن صور هرجا که دمیدن صور پیدا گردد در آنجا فتنه و ترس و مرگ بود.

چنانکه حق تعالی می فرماید ( و در «صور» دمیده می‌شود، پس همه کسانیکه در آسمانها و زمینند می میرند، مگر کسانیکه خدا بخواهد؛ سپس بار دیگر در «صور» دمیده می‌شود، ناگهان همگی به پا می خیزند و در انتظار ( حساب و جزا ) هستند. ) زمر 69 .
اگر که اسرا فیل صور را در دست داشت و در شهری بود و نمی دید دلیل کند که در آن شهر بیم و ترس افتد.
اگر بیند که اسرافیل به خشم در وینگاه کرد دلیل کند که پادشاه آن دیار بر وی خشم کند.

تعبیر خواب اسرافیل به روایت ابراهیم کرمانی
ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب اسرافیل می گوید:

Devamını oku

تغار

تغار
تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني
اگر بيند تغار او بشكست يا ضايع شد، دليل است كه آن زن از او جدا شود، يا از دنيا رحلت كند
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

تعبير خواب  قصاب

تعبير خواب

قصاب
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
ديدن قصاب چون مجهول بود، دليل بر ملك است. اگر در خواب بيند كه قصابي در سراي او يا در كوچه او شد، دليل است در آنجا كسي بميرد. اگر بيند كه قصابي مي كرد و قصاب نبود، دليل است كسي را بكشد يا مجروح كند و ملال بيند.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
قصاب مظهر خون ريختن و تکه تکه کردن گوشت و شکستن استخوان است. به شنيدن نام قصاب به همان نحو که در نظر ما ساطور و چاقو لاشه هاي گوسفند و گاو تجسم مي شود در خواب نيز ذهن ما براي نشان دادن خون و مرگ و حوادثي که در مجموع مي توانند علت يا معلول مرگ و خون و گوشت و استخوان بي جان باشند قصاب را شکل مي بخشد. ديدن قصاب در خواب به هر صورت باشد خوب نيست.

Devamını oku

تعبیر خواب بیرحمی

تعبیر خواب بیرحمی


تعبير خواب بی رحمی به روايت آنلی بیتون
اگر در خواب با شما با بى رحمى رفتار کردند، بیانگر آن است که در کارتان با مشکل روبه رو مى شوید.
اگر در خواب فردى را ببینید که با دیگران رفتار بى رحمانه اى دارد، به این معنا است که مسؤولیت سنگینى بر دوش شما مى گذارند که به شما ضرر مى رساند.

Devamını oku

رمان

رمان
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
اگر در خواب ديديد رمان مي خوانيد خود را در آينده به کاري مشغول مي کنيد که سودي ندارد و فقط خستگي برايتان مي ماند. اگر ديديد ديگري رمان مي خواند و شما گوش مي دهيد کسي به شما دروغ مي گويد و وعده پوچ و واهي مي شنويد که حقيقتي به دنبال ندارد. اگر ديديد خودتان رمان مي نويسيد تدبير کاري را مي کنيد که نه براي شما و نه براي ديگري سودبخش است.

Devamını oku

تعبير خواب  کوه

تعبير خواب

کوه
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
ديدن كوه در خواب بر پنج وجه است.اول: پادشاهي. دوم: دليري. سوم: ظفريافتن. چهارم: بلندي. پنجم: رئيسي. اگر بيند بر كوه نتوانست شدن، دليل نامرداي است.
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
ديدن كوه در خواب، دليل مال بود كه به حيله به دست آيد. اگر بيندكه در كوه پنهان شد و راه بيرون آمدن نداشت، دليل كه او را به حيله در كاري اندازند و از آن كار به دشواري خلاصي يابد. اگر بيندبر سر كوهي بانگ نماز گفت يا نماز كرد، دليل است كارش بالا گيرد. اگر ديد كه بر دامن كوهي مقام نمود و بيفتاد، دليل غم است.
تعبير خواب به روايت حضرت دانيال
اگر كسي درخواب خود را بر سر كوهي بيند، دليل است در پناه بزرگي رود. اگر بيند كوه از جاي بركند، دليل كه بزرگي را قهر كند. اگر بيند در كوهي مُقام بساخت، دليل كه مقرب پادشاه شود.
تعبير خواب به روايت جابرمغربي

Devamını oku

تعبیر خواب پرچین

تعبیر خواب پرچین


تعبير خواب پرچین به روايت آنلی بیتون
دیدن پرچین در خواب، بیانگر به دست آوردن خوشبختى و سعادت است.
اگر در خواب مشاهده کنید در بوته‏هاى خار کنار پرچین گیر کرده‏اید، به معناى آن است که عده‏اى مانع از موفقیت شما مى‏شوند.
اگر دخترى در خواب ببیند که نامزدش کنار پرچین ایستاده است، بیانگر آن است که به زودى ازدواج مى‏کند.

Devamını oku

تعبير خواب  شاهین

تعبير خواب

شاهین
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
ديدن شاهين درخواب بر چهار وجه است. اول: قدر و منزلت. دوم: فرمانروائي. سوم: مال و نعمت. چهارم: فرزند.
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
ديدن شاهين در خواب، دليل كه از پادشاه ظالم بزرگي يابد. اگر بيند كه شاهين مطيع او بود، دليل كه فرزندي آورد.
تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني
ديدن شاهين درخواب، دليل بر مردي بسيار دانا بود.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

تعبیر خواب بیوه

تعبیر خواب بیوه


تعبير خواب بیوه درکتاب سرزمین رویاها
مرد بیوه
خواب یک بیوه مرد : اتحاد دربین دوستان
یک مرد بیوه با زنی همسال خودش ازدواج می کند : آرزهایش برآورده می شود.
یک مرد مسن بیوه با دختری جوان ازدواج می کند : او قربانی عاقبت نیندیشی خود خواهد شد .
یک مرد بیوه باخواهرزنش ازدواج می کند : یک دشمنی بزرگ
یک مرد بیوه با یک زن ثروتمند ازدواج می کند:غم
یک مرد بیوه با یک زن جوان ازدواج می کند : اداره امور مختلفی بدستش می افتد.
شما بیوه هستید : منفعتهای جدید و لذتهای جدید

بیوه زن
خواب یک بیوه زن : بزودی خبرهای بسیار خوشی دریافت خواهید کرد.
یک زن خواب ببیند که بیوه شده : شادی و سلامتی
یک بیوه ازدواج می کند :درآمد و تدابیر خود را با دست خود از بین برده اید .
یک زن بیوه با یک مرد ثروتمند ازدواج می کند : خوشبختی تضمین می شود.
یک زن بیوه با یک مرد جوان ازدواج می کند: ناکامی درعشق
یک زن ثروتمند بیوه با یک مرد فقیر ازدواج میکند: موانع غیرقابل عبور نمایان می شوند
یک زن بیوه با یکی از فامیلهای دورش ازدواج می کند: تغییرات کلی در زندگی

Devamını oku
Top