احیای

احیای

احیای

تعبیر خواب برده

تعبیر خواب برده


تعبير خواب برده به روايت لوک اویتنهاو
برده: فقر
تعبير خواب برده به روايت لیلا برایت
اگر در خواب ببینید که برده هستید، یعنى در انجام کارهایتان موفق مى شوید.
دیدن برده در خواب، نشانه آن است که باید با تمایلات نفسانى خود مبارزه کنید.

Devamını oku

تعبير خواب  گردباد

تعبير خواب

گردباد
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

تعبير خواب  عاقد

تعبير خواب

عاقد
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
ديدن عاقد در خواب ميمون و مبارک نيست زيرا او کسي است که لطمات و صدمات مهلک به بيننده خواب وارد مي آورد و مصيبت و بلا مي آفريند که البته ديدنش در خواب خوب تعبير نمي شود. اگر ببينيد آشنايي از جمله آشنايان شما عاقد شد بيگانه به شما آسيب مي رساند چه ديدن آشنا به جاي بيگانه تصويري است از تمنا و آرزوي ما که ضمير باطن ما مي انگارد اگر آن بيگانه آشنا بود به جاي دشمني محبت مي کرد. به هر حال بيگانه اي در کمين شماست يا خودتان اين چنين تصور مي کنيد و متوحش هستيد. همان طور که در کلمه عروسي نوشته ام اصولا عقد و عروسي ديدن در خواب مبارک نيست و عاقد مي تواند عامل اين ناخشنودي ها باشد. اگر ببينيد که بيگانه اي عقد مي کند آشنايي سبب زيان خواهد شد. اگر در خواب ببينيد که عاقد زني را براي شما يا اگر زن بباشيد شما را براي مردي عقد مي کند بجاست که نگران حوادث آينده باشيد و چنانچه ديديد عاقد دو نفر ديگر را عقد مي کند مصيبت شما که بيننده خواب هستيد به حداقل مي رسد. به هر حال ديدن عاقد در خواب خوب نيست.

Devamını oku

زراعت

زراعت
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
زراعت در خواب نعمت و برکت است و خير و خوشي و سلامت به خصوص اگر زراعت از خودتان باشد اگر در خواب مزرعه يا کشت و زرعي ببينيد که به بر نشسته و رسيده است و احساس کنيد که آن مزرعه به خودتان تعلق دارد نيکو خوابي است چون به شما خبر مي دهد که خير و خوشي مي بينيد و عاقبت به خير مي شويد. اگر زراعت ناموفق ديديد يعني مزرعه اي آفت زده و بلاديده و ويران مشاهده کرديد تعبير خلاف آن است به خصوص اگر احساس کنيد که آن کشت و زرع سوخته به خودتان تعلق دارد. کاشتن بذر نيکي کردن است و درو و خرمن گرفتن پاداش نيکي هاست که به شما مي رسد البته اگر درو و خرمن موفق باشد ولي اگر ناموفق باشد تعبير همان است که درباره زراعت ناموفق گفته شد.

Devamını oku

تعبیر خواب تزریق واکسن

تعبیر خواب تزریق واکسن


تعبير خواب تزریق واکسن به روايت لیلا برایت
تزریق واکسن، نشانه‏ی آن است که از ستم ظالمان نسبت به افراد ضعیف ناراحت شده و سعی دارید تا از آنان حمایت کنید.

Devamını oku

تعبير خواب  گوشت

تعبير خواب

گوشت
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
خوردن گوشت جانوران درخواب بر چهار وجه است.
اول: مال. دوم: ميراث. سوم: توانگري. چهارم: مصيبت ديدن. گوشت هر جانوري كه حال بود، دليل بر مال حلال است و آن چه گوشت آن حرام بود. مال حرام است.
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
ديدن گوشت پخته درخواب بهتر ازخام است يا كباب. اگر بيند گوشت گوسفند پخته مي خورد، دليل كه به قدر آن مال يابد به زحمت. اگر بيند كبابي از گوشت گاو مي خورد يااز اسب، دليل منفعت است از پادشاه. ديدن گوشت ها به خواب هر چند كه پخته تر بيند، دليل است كه مال آسان تر بدست آيد و آن چه خام خوردند، دليل بر مالي است كه به زحمت بدست آيد. و خريدن و فروختن گوشت درخواب، بد بود
تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

Devamını oku

ببر

ببر
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
بر جانوري است درنده و از جمله سباع است و دشمن شير است و ديدن وي به خواب دشمن قوي و دلير است. ليكن كريم و مهربان است. اگر بيند با ببر در نبرد و جنگ است و او را قهر كرد، دليل كه بر دشمن چيره شود. اگر بيند ببر وي را قهر كرد دشمن بر وي ظفر يابد. اگر بيند ببر ازوي ترسان است و مي گريخت از دشمن ايمن گردد.
تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی
پوست و استخان و موي ببر به خواب ديدن، مال و منفعت است كه ازدشمن بدو رسد، به قدر آن چه ديده است. اگر بيند بر ببر نشسته است و او مطيع است، دليل كه دشمن مطيع او گردد.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

ابرو

ابرو
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

اگر در روياي ابروها را کامل و بدون عيب و نقص ببيند ، زينت و آراستگي دينش به کمال باشد و ديدنداري در حق او تمام است
اگر ببيند ابروهايش ريخت ، تعبير چنان باشد که در دينش خلي وارد آمده است و اعتقاداتش نقصان پذيرفته است
تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی

اگر ببيند ابرو ندارد يا موي ابرويش ريخته است ، به کاري اقدام مي کند که موجب بدنامي و بي اعتباريش خواهد شد
اگر ببيند ابرويش کامل و زيبا شد ، به کاري دست خواهد زد که موجب اعتبار و حرمتش مي شود
اگر ببيند ابرويش سفيد شده است ، بر علم و متانت و وقارش افزوده مي شود ولي از ثروت و مالش کاسته خواهد شد
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

تعبیر خواب بداخلاق

تعبیر خواب بداخلاق


تعبير خواب بداخلاق به روايت لیلا برایت
اگر در خواب احساس کنید که بد اخلاق هستید، نشانه آن است که اوقات خوشى پیش رو دارید.
تعبير خواب بداخلاق به روايت آنلی بیتون
1ـ اگر در خواب احساس کنید بد خلق هستید ، علامت آن است که باید مقام ویژه خود را در اجتماع پیدا کنید .
2ـ اگر در خواب دیگران را بدخلق بیابید ، نشانه یافتن دوستانی نامساعد و اشتغالاتی بیهوده است .
3-اگر در خواب اطرافیانتان را بدخلق ببینید، بیانگر آن است که با افرادى نالایق همنشین مى شوید.

Devamını oku

بادکنک

بادکنک
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

Devamını oku

تخت

تخت
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
ديدن تخت درخواب بر هفت وجه است.
اول: عز و جاه. دوم: سفر. سوم: مرتبت. چهارم: بلندي. پنجم: ولايت. ششم: قدر و جاه. هفتم: عالي شدن كارها.
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
اگر كسي بيند كه بر تخت نشسته است و بر آن تخت چيزي گسترده نبود، دليل كه به سفر شود. اگر بيند بر تخت خفته است و بر آن چيزي گسترده است، دليل كه بزرگي يابد و به قدر و قيمت تخت، دشمنان را قهر كند اما از اين غافل است. اگر اين كس از اهل فساد است، دليل كه بر دارش كنند، خاصه كه خود را به تخت خفته بيند، اگر بيند تخت بشكست و او بيفتاد، دليل كه ازجاه و بزرگي بيفتد و حالش بد شود.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
در مورد تخت عينا نوشته معبران کهن را نقل مي کنم. نوشته اند اگر کسي ببيند که بر تخت نشسته که چيزي بر آن گسترده نيست نشان آنست که به سفر مي رود و اگر ببيند که روي تحت خوابيده يا نشسته و چيزي بر تخت گسترده به قدر و قيمت آن تخت دشمنانش را مقهور مي کند و شکست مي دهد ولي عاقبت او را بر دار کنند و اگر ببيند که از تخت افتاده از قدر و منزلت ساقط مي شود.

Devamını oku

تعبیر خواب

تعبیر خواب


تعبير خواب استوانه به روايت منوچهر مطیعی تهرانی
در زندگی امروز ما استوانه فقط می تواند ستون های استوانه ای باشد که اینجا و آنجا می بینیم و این چنین استوانه ای در خواب به جفت تعبیر می شود.

برای مرد، زن و برای زن مرد. معبران نوشته اند استوانه در خواب زنی است محکم و استوار که می توانید بر آن تکیه کنید. برای زن نیز این حکم صادق است و چنانچه زنی استوانه و ستونی استوانه ای در خواب ببیند گویای آن است که مردی با قدرت و شخصیت در زندگی او شکل می گیرد و ظاهر می شود.

اگر پشت به استوانه داده و تکیه کرده اید زنی قدرتمند از شما حمایت می کند یا به شما چشم دارد که می توانید به او متکی باشید. برای زنان همین حکم جاری است.

Devamını oku

چاقچور

چاقچور
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
چاقچور نيز از انواع پوشاک زنانه است که پوشيدنش اين روزها مرسوم نيست. چاقچور مانند ساير البسه زنانه چيزي نيست که مردان به خواب ببينند مگر اين که مربوط به زن باشد و به زن برسد. اگر مردي ببيند که براي همسرش چاقچور خريده خواب او مي گويد که از بابت وفاداري همسرش نگران است. اگر ببيند که چاقچور همسرش را پاره کرده يا مخفي نموده بين زن و شوهر اختلافي شديد پديد مي آيد زيرا اين خواب زمينه نامساعد مرد را نسبت به همسرش نشان مي دهد و طبعا مردي که به اين مرحله از تشويش برسد نمي تواند با همسرش سازگار باشد. اگر زني ببيند که چاقچور خريده يا کسي به او داده نشان آن است که نسبت به حسن ظن اطرافيان خويش درباره خودش ترديد دارد و اگر ببيند که چاقچور پوشيده در خانه و خانواده محترم و عزيز مي شود. چاقچور را از پارچه سفيد تهيه مي کنند و چنانچه کسي ببيند در خواب چاقچور سرخ رنگ و رنگ نامساعد ديگري پوشيده غمين مي شود و اين غم ناشي از اتهامي است که به او وارد مي آيد. سوراخ يا پاره بودن چاقچور نيز همين معني را دارد.

Devamını oku

تعبیر خواب اجاره

تعبیر خواب اجاره


تعبير خواب اجاره به روايت لیلا برایت
لیلا برایت درباهره تعبیر خواب اجاره منزل می گوید:
اگر در خواب دیدید که مکانى را اجاره کرده‏ اید، بدین معنا است که در امور شخصى خود به دیگران وابسته اید.

تعبير خواب اجاره به روايت آنلی بیتون
آنلی بیتون می گوید:
اگر در خواب دیدید که مشغول پرداخت اجاره خانه خود هستید، دلالت به آن دارد که منافع مالى قابل توجه‏اى به دست خواهید آورد.
اگر در خواب دیدید که قادر به پرداخت اجاره بهاى خود نیستید، نشانه آن است که از روابط اجتماعى با دیگران سود اندکى خواهید برد.

تعبير خواب اجاره در کتاب سرزمین رویاها
درباره تعبیر خواب اجاره در کتاب سرزمین رویاها آمده است:
شما یک اجاره نامه را امضا می کنید: عدالت درتعیقب شما خواهد بود.
از یکنفر می خواهید که یک اجاره نامه را امضا کند : زندان
یک اجاره نامه را باطل می کنید: آینده شما نامعلوم است.
برای اجاره بدنبال مستاجر می روید: با یک دشمن آشتی خواهید کرد.
یک خانه اجاره می کنید : مراقب رقیب باشید.
یک مغازه اجاره می کنید: کارهای شما بخوبی پیش خواهند رفت.

Devamını oku

تعبير خواب  قطار

تعبير خواب

قطار
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
قطار را در خواب اگر ببينيد که مي آيد خوب است و اگر برود خوب نيست و مفارقت و جدايي است. آمدن و رسيدن قطار گوياي تداوم و تسلسل اموري است که در دست انجام داريد. اگر ببينيد قطاري مي آيد و شما به استقبال مسافر آشنايي مي رويد به ديدار بيگانه اي خشنود مي شويد و اگر بيگانه اي از آن پياده شود خبري خوش به شما مي رسد يا مهماني برايتان مي آيد. اگر خودتان در قطار بوديد که قصد عزيمت داشتيد تحولي در زندگي شما پديد مي آيد. اگر ديديد قطاري توقف کرده و شما از آن پياده شديد از انجام کار بزرگي فراغت مي يابيد.

Devamını oku
Top