تعبیر خواب بازار

تعبیر خواب بازار

تعبیر خواب بازار


تعبير خواب بازار به روايت لوک اویتنهاو
بازار: سعی کنید سطح معلومات خود را بالا ببرید
تعبير خواب بازار به روايت آنلی بیتون
۱ـ اگر خواب ببینید در بازار هستید، علامت آن است که در تمامی امور زندگی توفیق خواهید یافت.
۲ـ دیدن بازاری متروک در خواب، علامت آن است که پریشان و افسرده خواهید شد.
۳ـ دیدن سبزیجات گندیده یا فاسد در بازار، نشانه آن است که در حرفة خود زیان خواهید دید.
۴ـ اگر دختری خواب ببیند، نشانه آن است که تغییراتی مساعد در زندگیش اتفاق خواهد افتاد.
تعبير خواب بازار به روايت لیلا برای
اگر خواب ببینید که از بازار خرید مى کنید، بیانگر داشتن روابط نادرست است.
اگر خواب ببینید که در بازار چیزى مى فروشید، بیانگر تغییر شغل است.
اگر در خواب خود را در بازار مکاره ببینید، بیانگر بدشانسى و ناراحتى است.
Top